Νέο αναισθησιολογικό συγκρότημα στο Νοσοκομείο Σύρου, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση αύξησης της χρηματοδότησης του Νοσοκομείου – Η Υγεία, απόλυτη προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, σε αντιστοιχία με τις ανάγκες των νησιωτών

 

Με επιπλέον νέα, σύγχρονα, αναισθησιολογικά μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλίζεται το Νοσοκομείο της Σύρου με ευρωπαϊκούς  πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Νότιο Αιγαίο2014 – 2020”.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο των δράσεων και των πρωτοβουλιών  θωράκισης των δομών του δημοσίου συστήματος υγείας στα νησιά, με πόρους από κάθε δυνατή χρηματοδοτική πηγή, υπέγραψε απόφαση νέας αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης “Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο”» και ΓΝ – ΚΥ Νάξου” το συνολικό ύψος της οποίας διαμορφώνεται  τώρα σε 1.028.354,90 ευρώ, προκειμένου το Νοσοκομείο Σύρου να αποκτήσει νέο, σύγχρονο αναισθησιολογικό συγκρότημα.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης συνολικά, η προμη?θεια του ιατροτεχνολογικου? εξοπλισμου? για τις δύο νοσοκομειακές μονάδες, περιλαμβα?νει:

 1. Κλι?βανο Θερμοευαισθητων Υλικω?ν, για την αποστει?ρωση σε χαμηλε?ς θερμοκρασι?ες υλικω?ν ω?στε να διασφαλι?ζεται η προστασι?α τους, να μειω?νεται η χρη?ση αντισηπτικω?ν, να και να ει?ναι α?μεσα διαθε?σιμα για χρη?ση αναβαθμι?ζοντας ε?τσι την ποιο?τητα των ιατρικω?ν πρα?ξεων.
 2. Ενδοσκοπικο? συ?στημα βρογχοσκο?πισης, για θεραπευτικη? και διαγνωστικη? χρη?ση
 3. Οδοντιατρικο? συγκρο?τημα πλη?ρες, για τον εξοπλισμο? του οδοντιατρικου? ιατρει?ου
 4. Ακτινογραφικο? συγκρο?τημα ψηφιακο? για την αντικατα?σταση αναλογικου? ακτινολογικου?
 5. Διαγνωστικου?ς σταθμου?ς εργασι?ας ακτινολογικου? (2 τεμ), αφορου?ν στην αντικατα?σταση αυτοτελου?ς σταθμου? εργασι?ας παρωχημε?νης τεχνολογι?ας για την επισκο?πηση και γνωμα?τευση ακτινογραφιω?ν και αξονικω?ν & μαγνητικω?ν τομογραφιω?ν
 6. Επει?γουσα προμη?θεια εξοπλισμου? για την αντιμετω?πιση του κορονωι?ου SARS-CoV-2 για τα ΓΝ_Συ?ρου και ΓΝ-ΚΥ Να?ξου

Πιο συγκεκριμένα:

Για το ΓΝ. ΣΥΡΟΥ

 • MONITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 • ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 • ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
 • ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ
 • ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 • CPAP
 • ΜΙΝΙ ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΒΡΕΦΩΝ
 • ΦΟΡΗΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
 • HOOD BOX
 • MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
 • ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (για την ΜΑΦ)

 

Για το ΓΝ/ΚΥ ΝΑΞΟΥ

 • ΓΕΝΝΗΤΡΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
 • ΗΛΕΚΤΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ
 1. Προμη?θεια επιπλε?ον ιατροτεχνολογικου εξοπλισμου? για τα ΓΝ_Συ?ρου και ΓΝ-ΚΥ Να?ξου για την αντιμετω?πιση κρουσμα?των κορωνοι?ου SARS-CoV-2

Πιο συγκεκριμένα:

Για το ΓΝ-ΣΥΡΟΥ

 • ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΣΕΠΗΣ
 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ), ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ
 • ΚΛΙΝΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

 

Για το ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

 • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PACS)
 • ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΥΧΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ
 • ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΦΛΕΒΙΚΟΣ
 • ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
 • ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΙΝΟΧ
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
 1. Προμη?θεια και εγκατα?σταση ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 250 kVA για το ΓΝ-ΚΥ Να?ξου για την αναβα?θμιση-επε?κταση του υφιστα?μενου Ηλεκτροπαραγωγου? Ζευ?γους (αυ?ξηση ισχυ?ος απο? 250 kVA σε 500 kVA) για την κα?λυψη αυξημε?νων αναγκω?ν σε κατανα?λωση κρι?σιμων φορτι?ων λο?γω των εκτα?κτων καταστα?σεων της πανδημι?ας του κορωνοι?ου?.
 2. Επε?κταση συστημα?των και συσκευω?ν ο?σμωσης για την διασφα?λιση της σωστη?ς και απρο?σκοπτης λειτουργι?ας των Μονα?δων Τεχνητου? Νεφρου? ΓΝ-Συ?ρου και ΓΝ-ΚΥ Να?ξου, λο?γω των εκτα?κτων καταστα?σεων της πανδημι?ας του Κορωνοι?ου?
 3. Προμήθεια επιπλέον ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΝ-Σύρου μέρος του οποίου θα συνεπικουρήσει την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊού SARS-C0V-2. Συγκεκριμένα:
 • Διαγνωστική μονάδα Οστικής Πυκνότητας
 • Συσκευή GREEN LASER φωτοπηξίας για οφθαλμολογική χρήση
 • Σύστημα εγγραφής CD/DVD για ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο
 • Σπιρόμετρο με μέτρηση διαχυτικές ικανότητας (Cοvid)
 • Γεννήτρια Οξυγόνου (Covid)
 • Φορητό Ακτινολογικό (Covid)
 • Φορητό έγχρωμο διαθωρακικό υπερηχοτομογράφου με μια κυρτή κεφαλή (Covid)
 • Αναισθησιολογικό συγκρότημα

Η συνολική και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται μέχρι τώρα σε 1.028.354,90 ευρώ.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης παρατείνεται έως τις 31/12/2023

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

image_print