Με γοργό ρυθμό η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει την  υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και καταγράφοντας μια από τις καλύτερες επιδόσεις , μεταξύ των Περιφερειών της  χώρας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου,  τέσσερα νέα και σημαντικά  έργα ύδρευσης  στα νησιά της  Σαντορίνης,  της Μυκόνου, της Νάξου  και της  Κω, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης  6.007.750 € και συνολικού προϋπολογισμού  6.827.590 €, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με σκοπό να διασφαλιστεί η  κάλυψη των αναγκών  σε πόσιμο νερό.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα έργα:

1. «Ύδρευση Εμπορείου Θήρας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.890.000 €.  Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης  στη Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου, με ελάχιστη δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 2.000 m3 ημερησίως, που θα λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες γραμμές, δυναμικότητας 1.000 m3 ημερησίως, η κάθε μία. Προβλέπονται επίσης τρία αντλιοστάσια, 2.650 μ. δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών και 30.000 μ. νέων αγωγών ύδρευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.274.000 €. Το επιπλέον ποσό της δημόσιας δαπάνης, ύψους  384.000 €, θα χρηματοδοτηθεί από συμμετοχή φορέα.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 15/06/2019 και λήξης η 15/06/2021.

2. «Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Μυκόνου»,  επιλέξιμης  δημόσιας δαπάνης 1.300.000 €.  Το έργο αφορά στην προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος, δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 1000m3 πόσιμου νερού ημερησίως, η κάθε μία. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή ενός αγωγού υδροληψίας και ενός αγωγού διάθεσης της άλμης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.612.000€. Το επιπλέον ποσό της δημόσιας δαπάνης, ύψους  312.000 €, θα χρηματοδοτηθεί από συμμετοχή φορέα.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 18/12/2018 και λήξης η 31/12/2020.

3. «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 516.000 €. Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση  και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος φίλτρων διύλισης ενεργού άνθρακα στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών. Με την προσθήκη των έξι νέων φίλτρων ενεργού άνθρακα, με δυνατότητα διύλισης 75κμ  ανά ώρα το  καθένα, θα επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου νερού, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης των διεργασιών διύλισης, καθώς και των ποιοτικών παραμέτρων αυτής. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 639.840 €.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 01/06/2019 και λήξης η 31/12/2020.

4. «Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιμάχειας Κω» επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 301.750 €. Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του Υδατόπυργου, χωρητηκότητας 300 κ.μ. που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας Κω, ο οποίος υδροδοτεί τους οικισμούς της Αντιμάχειας και της Καρδάμαινας. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί επισκευασμένο και ανακαινισμένο το παρακείμενο ισόγειο  κτίσμα (παλιά δεξαμενή) που χρησιμοποιείται σαν θάλαμος δικλείδων του υδατόπυργου, διαμορφωμένος ο περιβάλλων χώρος, ώστε να είναι προσβάσιμος από ΑΜΕΑ, περίφραξη και ηλεκτροφωτισμός, ώστε ο χώρος να είναι προστατευμένος, καθώς αφορά τη δημόσια υγεία.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 09/07/2018 και λήξης η 31/12/2019.

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

  Σημειώνεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώνει τις διαδικασίες ένταξης και άλλων έργων το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», τα οποία θα ανακοινωθούν εντός των ημερών.

 

image_print