TIΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΥΣ – Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικοτητα Εφοδιαστικων Αλυσιδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG 5A Ελλα?δα-Κυ?προς 2014-2020 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Κύριος Δικαιούχος

Περιφέρεια Κρήτης

Εταίροι του Έργου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ             

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αξιοποίηση των ναυτιλιακών πληροφοριών στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της Κρουαζιέρας στους Ελληνικούς και Κυπριακούς λιμένες αποτελεί αφετηρία της πρότασης. Ο τομέας της κρουαζιέρας έχει δυναμική ανάπτυξη με θετική συμβολή σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Στην Ελλάδα και Κύπρο οι εμπλεκόμενοι φορείς παρουσιάζουν σημαντικές διεπαφές κρίσιμες για τον κλάδο.

Σε Ελλάδα και Κύπρο η συμβολή της Κρουαζιέρας στις τοπικές οικονομίες είναι συγκριτικά περιορισμένη. Ενδεικτικά, η Ελλάδα έχει μερίδιο αγοράς 14,1% και την 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Αγορά Κρουαζιέρας από άποψη αριθμού επιβατών και μόλις την 8η θέση από άποψη άμεσων οικονομικών εισροών με μερίδιο μόλις 3%.                

Ανάλογα είναι τα χαρακτηριστικά της Αγοράς Κρουαζιέρας στην Κύπρο, ενώ ορισμένες εταιρείες προσφέρουν κρουαζιέρες με προσεγγίσεις σε ελληνικά και κυπριακά λιμάνια, στη διάρκεια του ίδιου κύκλου ταξιδιού. Επιβάλλεται λοιπόν να αναλυθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες προμηθειών, να αξιοποιηθούν οι ναυτιλιακές πληροφορίες (άφιξη και αναχώρηση κρουαζιεροπλοίων, αριθμός επιβατών, χρόνος παραμονής στο λιμάνι, δίκτυο προσεγγίσεων κλπ.) με στόχο να βελτιστοποιηθεί η χρήση του μικρού χρονικού διαστήματος εφοδιασμού στα λιμάνια και η εξυπηρέτηση των επιβατών των κρουαζιεροπλοίων, παράλληλα με την αύξηση της συμμετοχής των τοπικών προϊόντων στον εφοδιασμό.

Το προτεινόμενο έργο ΝΑΥΣ έχει σχεδιαστεί με βάση τον  περιφερειακό και  τοπικό προγραμματισμό ακολουθώντας τις προτεραιότητες της Ελλάδας και της Κύπρου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων στις μεταφορές καθώς και την ενίσχυση της οικονομίας και της βιωσιμότητας των περιοχών, όπως αυτές περιγράφονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου καθώς και στο «Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2018» της Κύπρου. Σε εθνικό επίπεδο, το έργο ΝΑΥΣ θα συμβάλει στον εθνικό προγραμματισμό της Ελλάδας, όπως αυτός περιγράφεται στο «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020» (ΕΣΠΑ) και στη «Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3» και παράλληλα ακολουθεί το «Στρατηγικό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής 2016-2018» και στη «Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Κύπρου.                                                                                                                                                                                     

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος του έργου ΝΑΥΣ είναι η ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού συστήματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας, με χρήση Ναυτιλιακών πληροφοριών,  στους λιμένες εντός των χωρών του Προγράμματος Συνεργασίας ενισχύοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους είτε χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες συμβατικές πηγές πληροφόρησης ή αντλώντας δεδομένα από τη Μοναδική Ναυτιλιακή Θυρίδα (MSW).Το προτεινόμενο Έργο έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των λιμένων (MSW) (G2G) καθώς και μεταξύ των λιμένων και εταιρειών κρουαζιέρας (G2B) και εταιρειών κρουαζιέρας και τοπικών παραγωγών/προμηθευτών (Β2Β).

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μία πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace) και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους τελικούς χρήστες (εταιρείες κρουαζιερόπλοιων, παραγωγούς/προμηθευτές προϊόντων και λιμένες) επιτυγχάνοντας βελτίωση των διεπαφών και της επικοινωνίας, ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών αιχμής καθώς και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών.

Η χρήση της θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης διάχυσης πληροφοριών στους εμπλεκομένους υποστηρίζοντας τη δημιουργία κατάλληλων συνεργατικών σχηματισμών και επιπλέον θα επιτρέπει την επικοινωνία και την παροχή λύσεων σε πλήθος σχετικών ζητημάτων μέσω εξειδικευμένων εργαλείων και μηχανισμών. H προσδοκώμενη ενίσχυση της διαλειτουργικότητας στην κρουαζιέρα θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στη μείωση του κοινωνικού κόστους που αφορά περιβαλλοντική ρύπανση, κατανάλωση ενέργειας και κυκλοφοριακή συμφόρηση με έμφαση στις περιοχές γύρω από λιμάνια. Το Έργο θα συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής όχλησης  στις ευαίσθητες περιοχές γύρω από τα λιμάνια και αναμένεται να διευρύνει τη γνώση σε σχέση με τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας  και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα του κλάδου δημιουργώντας καινοτομικά υποστηρικτικά εργαλεία και εξειδικευμένες υπηρεσίες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΟΙ ΕΚΡΟΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Μελε?τη δικτυ?ων κρουαζιε?ρας στη Μεσο?γειο, με ε?μφαση σε Ελλα?δα και Κυ?προ
 • Ανα?λυσητωνεφοδιαστικω?ν αλυσι?δωνκρουαζιε?ρας και τουρο?λου που μπορου?ν να παι?ξουνοι Ναυτιλιακε?ς πληροφορι?ες
 • Πλατφο?ρμα ηλεκτρονικω?νδημοπρασιω?ν και αγορω?ν (e-marketplace)
 • Διαλειτουργικο? συ?στημα παροχη?ς υπηρεσιω?νδιαχει?ρισηςτηςεξυπηρε?τησηςτωνεφοδιαστικω?ν αλυσι?δωντηςκρουαζιε?ρας
 • Πιλοτικη? εφαρμογη? τουσυστη?ματος
 • Ανα?λυσητης αγορα?ς λειτουργι?ας τουσυστη?ματος

               

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΠΝΑ

 • Ανάπτυξη και ΔιαχείρισητηςΙστοσελίδας τουέργου
 • ΜελέτηΑναγκώνΧρηστών
 • ΜελέτηΠροσδιορισμούΠροδιαγραφώνΠιλοτικήςΕφαρμογής
 • ΜελέτηΑξιολόγησης ΑποτελεσμάτωνΠιλοτικήςΔοκιμήςΠλατφόρμας
 • ΔιοργάνωσηΣυναντήσεωνέργουσεΡόδο, Σαντορίνη και Κω

Ο Προϋπολογισμός για την ΠΝΑ: 100.000€

                                                                                                                                               

Ανακοίνωση ΣΜΕ_ΠΝΑΙ ΝΑΥΣ.pdf  

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραπάνω πρόσκληση, παρακαλούμε αναζητήστε στον σύνδεσμο Έργα – Προμήθειες που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα (www.pnai.gov.gr)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοργάνωση εκδηλώσεων» και τη «Μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων ομιλητών» (παροχή υπηρεσίας), στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων 1.3.2, 4.3.1, 5.3.1, 5.3.2. της πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΑΥΣ_Ταξίδια_Εκδηλώσεις.docx