Με σκοπό την ανάδειξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως επιχειρηματικού, τουριστικού, πολιτιστικού, ναυτιλιακού και εμπορικού προορισμού, διεθνούς αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, προέβη στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Ευάγγελος Μπεκιάρης.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ των στόχων που έχει θέσει, είναι:

Η επιβεβλημένη ψηφιοποίηση των αρχείων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου

Η ανάληψη δράσεων αναβάθμισης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των προσφερομένων υπηρεσιών στον τομέα των τουριστικών μεταφορών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η μετατροπής των διαδικασιών εξέτασης οδηγών και έκδοσης αδειών οδήγησης σε ηλεκτρονικές και ψηφιοποιημένες μορφές, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών

Η διεξαγωγή έρευνας με στόχο τη βελτιστοποίηση των μεταφορών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην κατεύθυνση της Βιώσιμης Κινητικότητας του Δικτύου.

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, ως ερευνητικός φορέας στον τομέα των μεταφορών, έχει ως στόχο τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραμματισμού, οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης συστημάτων μεταφορών, παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα αντίστοιχα αντικείμενα και διάχυσης των αποτελεσμάτων έρευνας. Επίσης έχει ενδιαφέρον στην καθιέρωση ισχυρών συνεργασιών και τους φορείς του εμπορίου και της βιομηχανίας και την προώθηση σχετικών δράσων σε θέματα μεταφορών, τουρισμού, επιχειρηματικότητας και περιφερειακής ανάπτυξης.

Βάσει των παραπάνω στόχων των δύο φορέων, Περιφέρεια και ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ,  δια του Μνημονίου Συνεργασίας, οριοθετούν την στενότερη συνεργασία τους για μια σειρά κοινών δράσεων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, για την ανάδειξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως επιχειρηματικού, τουριστικού, πολιτιστικού, ναυτιλιακού και εμπορικού προορισμού, διεθνούς αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, στους εξής τομείς:

  • Δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας των μεταφορικών και τουριστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και ερευνητικών δράσεων
  • Δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας μέσα παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών  όλων των συναφών κλάδων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε αντικείμενα  σχετικά με Μεταφορές και Τουρισμό
  • Δράσεις υποστήριξης της συμμετοχής της Περιφέρειας και φορέων αυτής στην έρευνα και την καινοτομία (συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα)
  • Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης για την εισαγωγή έξυπνων υποδομών, υπηρεσιών και λύσεων στον τομέα των μεταφορών και του Τουρισμού.

Η υλοποίηση των δράσεων του Μνημονίου Συνεργασίας γίνεται με την αμοιβαία υποστήριξη και των δύο φορέων, χωρίς οικονομική υποχρέωση του ενός φορέα προς τον άλλο, καθώς πρόκειται για δράσεις αμοιβαία επωφελείς και για τους δύο φορείς.

 

 

image_print