ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο : Μίσθωση, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία, Μονάδας Παραγωγής Διοξειδίου του Χλωρίου για την Επεξεργασία Νερού από το Φράγμα Γαδουρά και Προμήθεια των Χημικών Πρόσθετων για την Λειτουργία της Μονάδας

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV : 24962000-5, 51540000-9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 207.037,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 

18PROC002986785

image_print