Η Εκπόνηση της Μελέτης, που πραγματοποιείται σε δύο Φάσεις (Α΄ & Β΄)  – Τέσσερα Στάδια (Α.1, Α.2 – Β.1,Β.2), αφορά στην Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Φορέας Ανάθεσης & Παρακολούθησης – Επίβλεψης των υπό Εκπόνηση των 12 Μελετών – ΠΠΧΣΑΑ, σε επίπεδο Χώρας, είναι η Διεύθυνση Χωροταξίας του πρ. ΥΠΕΚΑ (ΥΠΑΠΕΝ).

Στην παρούσα Φάση, η Διαβούλευση αφορά στα Παραδοτέα του Α.1 Σταδίου.

Στην επικείμενη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συνεδρίου, μηνός Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί, από την Μελετητική Ομάδα, με τη Συμμετοχή Εκπροσώπων της Διεύθυνσης Χωροταξίας του πρ. ΥΠΕΚΑ (ΥΠΑΠΕΝ), η παρουσίαση των Παραδοτέων του Α.1 Σταδίου, που αφορούν στην Αξιολόγηση του Συνόλου των Θεματικών Ενοτήτων του Υφιστάμενου ΠΠΧΣΑΑ & στην Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας Αναθεώρησης & Εξειδίκευσης του.

 

Η Συμβολή όλων, στην επιτυχή Ολοκλήρωση της υπό Εκπόνηση Μελέτης ΠΠΧΣΑΑ της ΠΝΑ είναι καθοριστική, καθώς Χωρικός Σχεδιασμός, σημαίνει κυρίως «Συμμετοχή» Φορέων, Παραγωγικών, Κοινωνικών, Επιμελητηρίων, ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα, Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της ΕΥΔ της ΠΝΑ,  κ.λπ., με αλληλοτροφοδότηση, μεταξύ Χωροταξικού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τομεακών Πολιτικών κ.λπ., προκειμένου να υποστηριχθεί η Χωρική και Κοινωνική Συνοχή, η Οικονομική Ανάπτυξη σε καθεστώς Επενδυτικής Ασφάλειας, η Προστασία του Περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή Χωρική Ισόρροπη Ανάπτυξη και Ενδοπεριφερειακή Σύγκλιση των Νησιών στην ΠΝΑ, για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 που ήδη ξεκίνησε, αλλά και πέραν αυτής.

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ