Ερμούπολη, 16 Μαρτίου 2015

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

Διαβούλευση επί της πρώτης φάσης του Α.1 Σταδίου «Μελέτης που αφορά στην Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)»,  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο εκπόνησης της Μελέτης, που αφορά στην «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ξεκινάει η Δημόσια Διαβούλευση επί της πρώτης φάσης του Α1 Σταδίου της Μελέτης.

Ως προς την Αξιολόγηση του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ, εξετάζονται, ο βαθμός εναρμόνισης του:

 

·         Με τις κατευθύνσεις  του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων (ΑΠΕ, Βιομηχανίας, Τουρισμού, Καταστημάτων Κράτησης και Υδατοκαλλιεργειών) Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,

·         Με τις νέες Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές,

·         Ο Βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής των Πλαισίων Γενικού και Ειδικών,

·         Η Προσαρμογή των Στρατηγικών Κατευθύνσεων και Προτεραιοτήτων στις νεώτερες ανάγκες & δεδομένα

 

Ως προς την Αναθεώρηση,  συντάσσεται Έκθεση Αξιολόγησης , με Προτάσεις, Μέτρα και Ενέργειες και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ.

 

Η Διαβούλευση ξεκίνησε με την ανάρτηση, στις13/03/15, στην ιστοσελίδα της ΠΝΑ και  θα ολοκληρωθεί στις 28/03/15.

 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ενημέρωση, για το εν λόγω θέμα του ΠΠΧΣΑΑ ΠΝΑ και η δυνατότητα συμμετοχής, στην Διαβούλευση όλων των παραγωγικών και κοινωνικών Φορέων της ΠΝΑ, των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, των Εκπροσώπων Φορέων και Υπηρεσιών, κ.λπ.:

·         Δημιούργησε στην ιστοσελίδα της, στην ηλεκτρονική  δ/νση :    ειδική ενότητα «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – Α1  ΣΤΑΔΙΟΥ» προς υποβολή απόψεων – προτάσεων και

·         Αποθήκευσε, τα παραδοτέα του Α1 Σταδίου της Μελέτης -λόγω του μεγάλου όγκου του αρχείου τους- στην παρακάτω διεύθυνση (link) :

https://dl.dropboxusercontent.com/u/55643850/www.pnai.gov.gr/XP_PNA_1.rar

 

 Η παρουσίαση της πρώτης φάσης του Α1 Σταδίου του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Νοτίου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί -από την Μελετητική Ομάδα, παρουσία και των Εκπροσώπων του πρ. ΥΠΕΚΑ (ΥΠΑΠΕΝ)-  στη Ρόδο, στο πλαίσιο της επικείμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, μηνός Μαρτίου 2015,  -του οποίο θα αποτελέσει και Θέμα της Ημερήσιας Διάταξής του- στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Σημειώνεται πως η συμβολή όλων, στην επιτυχή ολοκλήρωση της υπό εκπόνηση Μελέτης ΠΠΧΣΑΑ της ΠΝΑ είναι καθοριστική, καθώς Χωρικός Σχεδιασμός, σημαίνει κυρίως συμμετοχή Φορέων, Παραγωγικών, Κοινωνικών, Επιμελητηρίων, ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα, Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της ΕΥΔ της ΠΝΑ,  κ.λπ., με αλληλοτροφοδότηση, μεταξύ Χωροταξικού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τομεακών Πολιτικών κ.λπ., προκειμένου να υποστηριχθεί η χωρική και κοινωνική συνοχή, η οικονομική ανάπτυξη σε καθεστώς επενδυτικής ασφάλειας, η προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή χωρική ισόρροπη ανάπτυξη και ενδοπεριφερειακή σύγκλιση των νησιών στην ΠΝΑ, για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 που ήδη ξεκίνησε, αλλά και πέραν αυτής.