Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης/ckfinder/userfiles/files/%ce%a0%20%ce%94%20_%206%ce%9e%ce%95%ce%9f7%ce%9b%ce%9e-%ce%9b%ce%9c%ce% ακινήτου, για την στέγαση των Υπηρεσιών του 1ου Περιφερειακού κέντρου εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.)