Με σκοπό την προστασία των ακτών της Κω από τη διάβρωση και την αντιμετώπιση του προβλήματος εκεί όπου το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, του έργου “Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω”,  επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1,00 εκατ. ευρώ.

Στόχος του έργου, το οποίο  κρίνεται  ως πρώτης προτεραιότητας, λόγω την έκτασης του φαινομένου, είναι αφενός να ελεγχθεί η συνεχιζόμενη διάβρωση προς τις παράκτιες εγκαταστάσεις και υποδομές του Δήμου Κω, αφετέρου, να δημιουργηθεί ικανή ζώνη ακτής για δραστηριότητες αναψυχής κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου.

Το είδος του έργου είναι ένας συνδυασμός τεχνικών διατάξεων με κατασκευή ύφαλων προβόλων, τεχνητό εμπλουτισμό και ήπια ανάπλαση της ακτής, στην κατηγορία LCS (Low Crest Structures).

Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 31.03.2020 και λήξης η 31.12.2021.

Το έργο, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων” και στην Επενδυτική Προτεραιότητα “Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

image_print