Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 η Πράξη «Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ Αλκυών του ΕΛΚΕΘΕ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο ««Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης», που στόχο έχει την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε πεδία απαραίτητα για την αξιοποίηση των παραγωγικών και οικονομικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας, όπως το θαλάσσιο περιβάλλον και η αειφόρος διαχείριση της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

Το έργο, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Το αντικείμενο του, συνίσταται στην αναβάθμιση και συμπλήρωση της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου (ΥΣΡ) και του Πλοίου Επιστημονικών Ερευνών «Αλκυών», του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας επιστημονικού – ωκεανογραφικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, καθώς και της προμήθειας εξοπλισμού πειραματικής αλιείας.

Η ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου (Ενυδρείο) και του πλοίου επιστημονικών ερευνών, θα αναβαθμίσει τις δυνατότητες του ΕΛΚΕΘΕ ως προς την υποστήριξη προτεραιοτήτων και δράσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  και θα ενισχύσει τις δράσεις του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου / ΕΛΚΕΘΕ στο Νότιο Αιγαίο, μια περιοχή ευαίσθητη, τόσο από περιβαλλοντική και οικολογική άποψη, όσο και από εθνική.

Η αναβάθμιση των ερευνητικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ενυδρείου Ρόδου  και του ερευνητικού σκάφους του ΕΛΚΕΘΕ, όσον αφορά:

–          στις λεπτομερείς αποτυπώσεις των θαλασσίων περιοχών με έντονο φυσιολατρικό, γεωλογικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (Τουρισμός Εμπειρίας), των αλιευτικών πεδίων και θέσεων υδατοκαλλιεργειών, καθώς και των θέσεων χωροθέτησης θαλασσίων αιολικών πάρκων

–          στη μελέτη της βιοποικιλότητας στη θαλάσσια παράκτια ζώνη ώστε να διερευνηθεί η επίπτωση των ξενικών ειδών στα ενδημικά είδη, κυρίως σε εκείνα με οικονομική σημασία,

τελικά εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, όπως ο τουρισμός εμπειρίας, καθώς και η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 30/06/2018 και λήξης η 30/06/2019