Με 8,0 εκατ. ευρώ επιπλέον, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ενισχύει τις δομές υγείας των νησιών, από ευρωπαϊκούς πόρους

Ο Περιφερειάρχης, Γ. Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων, μέσω της οποίας θα προσληφθούν γιατροί όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, στις Δομές  Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας,  για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Σε συνέχεια των πόρων που μέχρι σήμερα έχει διαθέσει από όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, για να θωρακίσει τις δομές υγείας των νησιών της κατά την υγειονομική κρίση του Covid-19, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  διαθέτει επιπλέον 8,0 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους του περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, για την ενίσχυση των μονάδων υγείας με το απαραίτητο προσωπικό.

Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο  «Δράσεις διασφάλισης δημόσιας υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19» και καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους

 – Υπουργείο Υγείας

 – Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας

 – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

– Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), Νοσοκομεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 2η Υγειονομική Περιφέρεια  Πειραιώς & Αιγαίου, Ε.Κ.Ε.Α, Α.Ε.Μ.Υ για το ΓΝ  Θήρας, Ε.Κ.Α.Β και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

 – Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από το Υπ. Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Φορείς Υγείας του Δημοσίου

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας  4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η συγχρηματοδοτούμενη, επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 8.000.000,00 € .

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση Δομών  Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου  Αιγαίου με πρόσθετο προσωπικό, επικουρικό ΙΔΟΧ ή και με ιδιώτες, για 24 μήνες και με δυνατότητα παράτασης,  για την αλυσίδα υπηρεσιών υποδοχής, διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου.  Συνέχεια →