Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε σήμερα την απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιοχής Κόβα, Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού συνολικής δημόσιας δαπάνης  4.928.000 ευρώ, η οποία  θα χρηματοδοτηθεί  από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Το έργο, σκοπό έχει την ανάπλαση και αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της πόλεως Ρόδου με παράλληλη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην εν λόγω περιοχή.

Περιλαμβάνει κατασκευή παραλιακού πεζοδρομίου, χώρων στάθμευσης, πεζοδρόμους, ανάπλαση πλατειών και κατασκευή κόμβων, καθώς επίσης και δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων και ολοκληρωμένες δράσεις/παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες .

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιοχής Κόβα, Δήμου Ρόδου, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  στο πλαίσιο των Αξόνων προτεραιότητας  1 (Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας) και 2 (Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση πόρων) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 4 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης).

Με δεύτερη απόφασή του ο Περιφερειάρχης, ορίζει τον Δήμο Ρόδου ως Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» , για την εν λόγω δράση, στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση των 4.928.000 ευρώ, μέσω της ανάθεσης καθηκόντων  και αρμοδιοτήτων  για την αξιολόγηση  και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, περιοχής Κόβα.