Με το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», για την αναβάθμιση των υποδομών και του επιστημονικού εξοπλισμού, σε Ρόδο και Σύρο.

Ο Περιφερειάρχης  Γιώργος Χατζημάρκος, δείχνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον  της Περιφερειακής Αρχής  για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Νότιο Αιγαίο, υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης “Βελτίωση Υποδομών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και την Ρόδο”, στον Άξονα «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Πράξη αφορά:

Στην αγορά κτιρίου στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των Υπολογιστικών Υποδομών των Πανεπιστημιακών Μονάδων σε Σύρο και Ρόδο.

Στην αναβάθμιση δικτύου/τηλεφωνίας που θα επιτρέψει την αναβάθμιση της ταχύτητας των συνδέσεων του δικτύου του Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας παράλληλα τις νέες τεχνολογίες σύνδεσης.

Στον εξοπλισμό αιθουσών Τηλεκπαίδευσης/Διδασκαλίας στις μονάδες της Σύρου και της Ρόδου.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η και λήξης η . 2021.

Ο προϋπολογισμός και η  επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ,00 ευρώ.

Δικαιούχος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Νοτίου Αιγαίου.