Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου,  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πρανών επί της Επαρχιακής οδού στην περιοχή Βρομόλιθος νήσου Λέρου», συνολικού προϋπολογισμού 200.000 €.

Το έργο που εντάσσεται στον γενικό προγραμματισμό της Περιφερειακής Αρχής, παρεμβάσεων που στόχο έχουν την βελτίωση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου των νησιών, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που είναι και ο φορέας υλοποίησης.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 05/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  09/11/2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. στη διεύθυνση "Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 85131, Ρόδος".

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν  ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση https://www.pnai.gov.gr/.

Η  προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο.