«Λήψη προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας σε κυψέλες μελισσών»