για την αποφυγή λαθών, συνιστούμε πριν την έκδοση παραβολων να επικοινωνήσετε με τις αντίστοιχες υπηρεσίες

/e_Paravolo.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 23 Φεβρουαρίου 2024
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/kodikoi-ilektronikon-paravolon-e-paravolo