Κλήρωση για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».