ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση            : Γ. Μαύρου 2

Ταχ. Κώδικας       : 851 32, Ρόδος

email                    : e.moustaki@rho.pnai.gov.gr

Πληροφορίες       : Ελένη Μουστάκη

Τηλέφωνο            : 2241364716

Φαξ                        : 2241364718

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Καταληκτική ημερομηνία για την  αντικατάσταση-αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ – ΠΡΑΚΤ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ –  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται στους ανωτέρω επαγγελματίες ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114)

και των:

  • Π.δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α’ 197)  (Υδραυλικών)
  • Π.δ. 113/2013 (ΦΕΚ Α’ 198)  (Χειριστών Μ.Ε.)
  • Π.δ. 114/2012 (ΦΕΚ Α’ 199) (Τεχνικών Καύσης)
  • Π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ Α’ 200) (Μηχαν. Εγκ/σεων – Συγκολλητές)
  • Π.δ. 1/2013 (ΦΕΚ Α’ 3) (Ψυκτικών)

η προσδιοριζόμενη προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων ορίζεται στις 31/12/2018.

Παρακαλούνται οι ως άνω επαγγελματίες που δεν έχουν προσέλθει και δεν έχουν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις, να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Αν δεν γίνουν οι αντιστοιχίσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας οι άδειές τους καθίστανται ανενεργές και οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν και δε θα πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναγράφονται στις άδειές τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 12 του Ν.3982/2011 και αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά εξουσιοδότησή του) τόσο στους ιδίους όσο και στις επιχειρήσεις που τους απασχολούν. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Επίσης:

Στην περίπτωση που οι παραπάνω επαγγελματίες απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτουν τις νέες επαγγελματικές άδειες στην Υπηρεσία μας, η οποία χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης των αντίστοιχων αδειών.

Με Ε.Α.
Ο Διευθυντής
 

Ιωάννης Γιαννάς

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A’/β