ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ρόδος  17 Δεκεμβρίου 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                         Αριθ.πρωτ: 13313

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ταχ.Δ/νση
:Γ. Μαύρου 2
ΠΡΟΣ:
1.Εκμεταλλεύσεις πουλερικών Νομού  

 

 
 (Κτίριο Ζέφυρος)
 
2. Τμήμα Κτηνιατρικής Κω            

 

Ταχ.Κώδικ.
:851 32 Ρόδος
ΚΟΙΝ.:
1.Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κυκλάδων

 

Πληροφ.
:Δημ. Γαλατάς
 
   Πάροδος Ηρώων Πολυτεχνείου

 

Τηλέφωνο
:2241364880
 
   Τ.Κ. 841 00 Ερμούπολη Σύρου

 

E – mail
:vetdodec@otenet.gr
 
2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου
 
 
 
                       Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ: « Καταγραφή εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών για τη θέσπιση εθνικού μητρώου.»

 

Σας ενημερώνουμε πως εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1824/332840/24-11-2021 (Β΄ 5718) υπουργική απόφαση για τη δημιουργία εθνικού μητρώου εμπορικού εκμεταλλεύσεων πουλερικών (εφεξής «ηλεκτρονικό μητρώο»), στο πλαίσιο θέσπισης συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429. Στο ανωτέρω μητρώο ενσωματώνεται και το μητρώο ωοπαραγωγών ορνίθων της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 216/2003 (Α΄181).

Οι εμπορικές εκμεταλλεύσεις ( Εκμεταλλεύσεις πουλερικών ωοπαραγωγής, Λοιπά πουλερικά( Ινδόρνιθες, Πάπιες, Χήνες, Ορτύκια, Φασιανοί, Πέρδικες  Στρουθοκάμηλοι, Περιστέρια, Φραγκόκοτες), Εκμεταλλεύσεις πουλερικών κρεοπαραγωγής (πάχυνσης), Εκκολαπτήρια πουλερικών, Εκμεταλλεύσεις πουλερικών αναπαραγωγής (επιλογής και πολλαπλασιασμού), Αναθρεπτήρια πουλερικών, Εκμεταλλεύσεις πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτα, Εκτροφεία πτερωτών θηραμάτων για εμπλουτισμό) οφείλουν να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους σε αυτό, κατά περίπτωση, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης. Εξαίρεση αποτελούν οι εκμεταλλεύσεις ωοπαραγωγών ορνίθων, τα εκκολαπτήρια και τα αναθρεπτήρια πουλερικών που πρέπει να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω πριν την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1618/162339/22-6-2021 (Β΄ 2734) υπουργική απόφαση. Δεδομένου ότι η έναρξη λειτουργίας του εν λόγω συστήματος τοποθετείται στις αρχές του νέου έτους, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προέχει η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο και η επικαιροποίηση στοιχείων των συγκεκριμένων κατηγοριών εκμεταλλεύσεων.

Για την εγγραφή των εκμεταλλεύσεων στο ηλεκτρονικό μητρώο ή την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, ο ιδιοκτήτης υποβάλει στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες αίτηση-δήλωση, υπόδειγμα της οποίας σας διαβιβάζεται συνημμένα.

 Επιπρόσθετα και συμπληρωματικά προς αυτές, σας τονίζουμε τα κάτωθι:

1) Όταν πρόκειται για νεοϊδρυόμενη εκμετάλλευση, η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο θα πραγματοποιείται:

α) μετά την έκδοση της έγκρισης ίδρυσης του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), ως ισχύει και όπου αυτός τυγχάνει εφαρμογής,

β) μετά την περάτωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση από τον ιδιοκτήτη υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75),

γ) μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στο π.δ. 216/2003 (Α΄181), στο π.δ. 224/1998 (Α΄ 175) και στην υπ’ αρ. 2063/141781/11-11-204 (Β΄ 3091) υπουργική απόφαση, κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται,

δ) πριν τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας ή την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας του ν. 4056/2012, ως ισχύει και όπου αυτός τυγχάνει εφαρμογής, και

ε) πριν την πρώτη είσοδο ζωικού κεφαλαίου.

2) Για τον διοικητικό έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των στοιχείων της αίτησης-δήλωσης, είτε πρόκειται για αρχική εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο είτε για επικαιροποίηση στοιχείων, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά (ατομικές διοικητικές πράξεις για την ίδρυση και λειτουργία, γνωστοποίηση λειτουργίας, κτηνιατρικές εγκρίσεις/βεβαιώσεις, ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ, ζωοτεχνική μελέτη, καταστατικό για τα νομικά πρόσωπα, τοπογραφικό διάγραμμα, αρχιτεκτονικά σχέδια, κατόψεις, τιμολόγια κ.λπ.) που παρέχουν τη σχετική τεκμηρίωση.

Τέλος, σας τονίζουμε ότι το ηλεκτρονικό μητρώο δε συνιστά έναν απλό κατάλογο εκμεταλλεύσεων, καθώς στο μέλλον θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εφαρμογή υγειονομικών προγραμμάτων, τη χορήγηση αποζημιώσεων ή επιδοτήσεων, την ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα, τη διενέργεια επίσημων κτηνιατρικών ελέγχων, την καταγραφή κινήσεων πουλερικών, την υγειονομική πιστοποίηση κλπ. Συνεπώς, είναι επιτακτικό να είναι σε κάθε περίπτωση επικαιροποιημένο και να εγγραφούν όλες οι εμπορικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών.

            Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ε.Π.

                                                                                                             Ο

                                                                                            Διευθυντής  Κτηνιατρικής

 

 

 

                                                                                                ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

 

/αιτηση.pdf

/ΦΕΚ.pdf

 

image_print