ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ρόδος  16 Δεκεμβρίου 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                         Αριθ.πρωτ: 13402

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ταχ.Δ/νση
:Γ. Μαύρου 2
ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 
 (Κτίριο Ζέφυρος)
 
          Έδρες τους

 

Ταχ.Κώδικ.
:851 32 Ρόδος
 
             

 

Πληροφ.
:Δημ. Γαλατάς
 
 

 

Τηλέφωνο
:2241364880
 
 

 

E – mail
:vetdodec@otenet.gr
 
 
           

 

 

ΘΕΜΑ: « Καταφύγια ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το Νόμο 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς…».»

 

 

     Σας ενημερώνουμε ότι από 18.09.2021 ισχύει ο νέος Νόμος 4830 σχετικά με τα ζώα συντροφιάς, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας σας ενημερώνουμε για το ισχύων νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα καταφύγια ζώων συντροφιάς.(Άρθρα 28 & 29 Ν.4830).

  • Καταφύγια ζώων συντροφιάς ιδρύουν και λειτουργούν οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών ή σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί οργανισμοί δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53),τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό ΥποΜητρώο του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) και φυσικά πρόσωπα. Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του καταφυγίου είναι η καταχώρησή του στο ΥποΜητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς της παρ. 23 του άρθρου 2 και η καθημερινή παρουσία προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών) τουλάχιστον για οκτώ (8) ώρες ημερησίως.
  • Προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων ζώων συντροφιάς

1. Τα καταφύγια ζώων συντροφιάς μπορούν να φιλοξενούν σκύλους και γάτες, καθώς και λοιπά ζώα συντροφιάς.

2. Τα καταφύγια ζώων συντροφιάς πρέπει:

 α) Να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας των φιλοξενούμενων ζώων και τους κανόνες ευζωίας αυτών. Ειδικά τα σκεύη παροχής τροφής και νερού πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά ημερησίως.

β) Να διαθέτουν είτε παροχή πόσιμου νερού είτε κατάλληλη δεξαμενή νερού, η οποία θα εξασφαλίζει επαρκές νερό, τόσο για τα φιλοξενούμενα ζώα, όσο και για τον καθημερινό καθαρισμό του χώρου.

γ) Να έχουν ορίσει τουλάχιστον ένα (1) πρόσωπο ως υπεύθυνο για τη λειτουργία του καταφυγίου και την ευζωία των φιλοξενούμενων ζώων και να συνεργάζονται τουλάχιστον με έναν (1) κτηνίατρο, ο οποίος, εφόσον δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος στο καταφύγιο, θα μεριμνά για τη φιλοξενία των ζώων που χρειάζονται νοσηλεία ή θεραπεία. Επιπλέον, ο κτηνίατρος, στον οποίο ανήκει η υγειονομική επίβλεψη του καταφυγίου, είναι υπεύθυνος:

(γα) για την κτηνιατρική εξέταση όλων των εισερχόμενων ζώων, για τον περιοδικό έλεγχο όλων των φιλοξενούμενων ζώων και για τον εμβολιασμό τους,

(γβ) για τη δήλωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές περιπτώσεων εμφάνισης νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης,

(γγ) για την αναφορά στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία των διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών ανά νόσο υποχρεωτικής δήλωσης.

δ) Να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για τη σίτιση των φιλοξενούμενων ζώων, καθώς και για τη συνεχή πρόσβασή τους σε πόσιμο νερό.

ε) Να πραγματοποιούν τουλάχιστον μία (1) φορά ανά δύο (2) μήνες γενική απολύμανση του χώρου, καθώς και εξόντωση εντόμων, εξωπαρασίτων και επιβλαβών τρωκτικών.

στ) Να απομακρύνουν άμεσα τα απορρίμματα του καταφυγίου και να τα αποθέτουν σε κατάλληλους κάδους.

ζ) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους προστασίας των φιλοξενούμενων ζώων από το ψύχος, τη ζέστη και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

η) Να αποθηκεύουν τις ζωοτροφές σε χώρο κατάλληλο, ώστε να μην εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες.

θ) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους άσκησης ανάλογα με το είδος των φιλοξενούμενων ζώων. Ειδικά για τους σκύλους, εναλλακτικά, να μεριμνούν για τον περίπατό τους με λουρί, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών, δύο (2) φορές ημερησίως.

ι) Να μην φιλοξενούν, σε καμία περίπτωση, στον ίδιο χώρο μη στειρωμένους σκύλους ή γάτες και γενικά να λαμβάνουν κάθε μέτρο για την αποτροπή της αναπαραγωγής τους.

 

3. Ο χώρος διαμονής των σκύλων είναι διαφορετικός από τον χώρο διαμονής των γατών και των λοιπών ζώων συντροφιάς. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται ότι δεν παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο διαφορετικά είδη ζώων.

 

4. Επιπλέον των ανωτέρω, οι περιφραγμένοι χώροι φιλοξενίας έχουν:

α) Για τους σκύλους, ύψος τουλάχιστον ένα κόμμα εβδομήντα (1,7) μέτρων και επιφάνεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) τετραγωνικών μέτρων. Εφόσον φιλοξενούνται περισσότεροι σκύλοι στον ίδιο χώρο, η έκταση αυξάνεται κατά τέσσερα (4) τετραγωνικά για κάθε επιπλέον σκύλο.

β) Για τις γάτες, ύψος τουλάχιστον ένα (1) μέτρο και επιφάνεια τουλάχιστον δύο (2) τετραγωνικών μέτρων. Εφόσον φιλοξενούνται περισσότερες γάτες στον ίδιο χώρο, η έκταση αυξάνεται κατά δύο (2) τετραγωνικά για κάθε επιπλέον γάτα. Ο χώρος φιλοξενίας των γατών είναι κλειστός από την πάνω πλευρά, ώστε να μην μπορούν να διαφύγουν.

 

γ) Για τα λοιπά ζώα συντροφιάς, κατάλληλο ύψος και επιφάνεια, ώστε το ζώο να βρίσκεται στη φυσική του στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις.

 

5. Ειδικά τα καταφύγια που λειτουργούν οι δήμοι, τα νομικά τους πρόσωπα και οι σύνδεσμοι δήμων οφείλουν να διαθέτουν:

α) Συνολικά χώρους τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων για:

αα) γραφείο διοίκησης, διαχείρισης και προσωπικού και

αβ) αποθήκη τροφών και υλικού,

β) Προαιρετικά ιατρείο και χώρο ανάρρωσης ασθενών ζώων.

 

6. Κάθε καταφύγιο οφείλει να διαθέτει στην ιστοσελίδα του αναλυτική κατάσταση του αριθμού των φιλοξενούμενων ζώων ανά είδος, την οποία επικαιροποιεί τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και να διατηρεί επικαιροποιημένο βιβλίο επιθεωρήσεων και βιβλίο απολυμάνσεων.

 

7. Όσον αφορά στις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων ζώων συντροφιάς εφαρμόζονται αποκλειστικά τα άρθρα 28 και 29.

 

8. Εάν, κατά τον έλεγχο της λειτουργίας καταφυγίου ζώων συντροφιάς από τις αρμόδιες κτηνιατρικές και υγειονομικές αρχές διαπιστωθεί, ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29, ο υπεύθυνος του καταφυγίου τιμωρείται με πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή επιβάλλεται προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του καταφυγίου έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, δύναται να επιβληθεί οριστική διακοπή της λειτουργίας του. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας και εκτελούνται με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών. Καταφύγια που λειτουργούν χωρίς άδεια, από τις 31.3.2022 και εξής, σφραγίζονται από τις κτηνιατρικές αρχές, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.

9. Εφόσον τα καταφύγια πραγματοποιούν υιοθεσίες στο εξωτερικό, τηρούν κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές του ν. 2017/1992 (Α’ 31) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση (L 314).. Στην ιστοσελίδα κάθε καταφυγίου παρέχονται και πληροφορίες για την υιοθεσία των ζώων και αναγράφεται ο κτηνίατρος (ή κτηνίατροι) που παρακολουθεί τα ζώα του καταφυγίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 10, μπορεί ένα ζώο να μην καταχωρείται στη ιστοσελίδα του δήμου και στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

Λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος καταφύγια υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 έως τις 31.3.2022. Καταφύγια που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 28 και 29 έως τις 30.9.2023.

 

            Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 

 

                                                                                                           Ε.Π.

                                                                                                             Ο

                                                                                            Διευθυντής  Κτηνιατρικής

 

 

 

                                                                                                ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

 

/Νόμος.pdf