Κατά εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 2γ εδάφιο γ του Ν.4177 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 173Α΄/08-08-2013 και επειδή ως και σήμερα δεν υπήρξε ουδεμία κρούση, εναντίωση, εισήγηση ή γνωμοδότηση από κάποιο Εμπορικό-Εμποροεπαγγελματικό-Βιοτεχνικό Σύλλογο, Σύλλογο Επαγγελματιών και Εμπόρων, Σύνδεσμο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών των νησιών του Νομού μας, όπως επίσης από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων ή και από κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο των Δήμων που απαρτίζουν το Νομό μας σε σχέση με την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές πλην τις ρητά εκ του νόμου οριζόμενες, για το έτος 2015 εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμό πρωτοκόλλου 4751/01-11-2013 ΦΕΚ 2845Β΄/08-11-2013 και ΑΔΑ:ΒΛ197ΛΞ-ΞΝΜ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.       

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

 

 

 

Γεώργιος Λεονταρίτης