Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «SCORE– ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, διοργανώνει την Τρίτη 11/09 στη Ρόδο την 5η συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, με τη συμμετοχή και των υπολοίπων Ευρωπαίων εταίρων από την Ιταλία, την Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Σλοβενία και την Κύπρο.

Το έργο SCORE, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου, έχει ως στόχο την ενίσχυση της υλοποίησης των ολοκληρωμένων πολιτικών για την αειφόρο ενέργεια στον κατασκευαστικό τομέα.  Για τον σκοπό αυτό, το έργο καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των ευαίσθητων περιοχών του Μεσογειακού Χώρου, αξιοποιεί δυνητικές δράσεις οικολογικής καινοτομίας και προάγει την χρήση τεχνικών αειφόρου κατασκευής και την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, συνδυάζοντας την χρήση των τυπικών στοιχείων των παραδοσιακών κτιρίων στη Μεσόγειο με καινοτόμους «πράσινες» τεχνολογίες.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου μέσω της Αναπτυξιακής της σε μία τέτοια πρωτοβουλία αποδεικνύεται ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς θα βοηθήσει στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων της για ενεργειακή αποδοτικότητα και θα παράσχει στρατηγικά κριτήρια για ενσωμάτωση και κεφαλαιοποίηση σε εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.