Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ »

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ

Για τα τεύχη πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ