Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους ΟΤΑ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και με ειλημμένη την απόφαση για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ασφαλείς, λειτουργικές, προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκτέλεση έργων αναβάθμισης  του γηπέδου Λυκείου Ιαλυσού.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η  Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Ηλεκτροφωτισμός και τάπητας γηπέδου Λυκείου Ιαλυσού», συνολικού προϋπολογισμού ,00 €, το οποίο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά από Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας που υπεγράφη με τον Δήμο Ρόδου.

Το έργο αφορά σε εργασίες τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

– Χωματουργικά – επιστρώσεις

– Σκυροδέματα και μεταλλικές κατασκευές για απορροή των ομβρίων υδάτων

– Ηλεκτροφωτισμός

– Εξοπλισμός

– Δύο (2) εστίες

–  Δύο (2) πάγκοι αναπληρωματικών παικτών

– Ένας (1) πάγκος τεσσάρων θέσεων για τον παρατηρητή αγώνα, το γιατρό και δύο (2) τραυματιοφορείς

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι  δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η καταληκτική ημέρα και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή  12/10/2018 και ώρα 11:00πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 18/10/2018 και ώρα 11:00 πμ στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο.

Οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν  ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης , στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.