Στο πλαίσιο της στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας της Περιφερειακής Αρχής με τους  νησιωτικούς δήμους του Νοτίου Αιγαίου, που στόχο έχει την υποστήριξή τους μέσω της προώθησης έργων και επίλυσης προβλημάτων που απασχολούν τις νησιωτικές κοινωνίες, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου και Δήμαρχος του νησιού, Γρηγόρης Στόικος, συνυπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας Λιμένα Λειψών».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Με βάση τα προβλεπόμενα από την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο, για  λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, το οποίο δεν καλύπτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια αναλαμβάνει την ωρίμανση του έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των αιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων), τη δημοπράτηση, την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, την επίβλεψη κατασκευής, την παραλαβή και παράδοση του έργου, σε πλήρη λειτουργία, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Πάτμου.

Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης υπολογίζεται στα δύο έτη, από την ημέρα της υπογραφής της, έως και την ολοκλήρωση του έργου.