Τα συνημμένα είναι τα επικαιροποιημένα παραρτήματα σύφμωνα με τον AΣΕΠ και την προκύρηξη που βγήκε στο diavgeia.

Προκύρηξη στο

παράρτημα γλωσσομάθειας.doc

παραρτημα έργου.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_22EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ