Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δίκτυο οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 59220

Κωδικός CPV: 31532800-2,34993000-4

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 4.535,638,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περίληψη διακήρυξης

Προκήρυξη διαγωνισμού

Παράρτημα Α Μελέτη Τεχνικές προδιαγραφές Τιμολόγιο

Παράρτημα Β Υπολογιστικό φύλλο excel

Παράρτημα Γ Οικονομική προσφορά

Παράρτημα Δ Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Παράρτημα Ε Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα ΣΤ Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Παράρτημα Ζ Σχέδιο σύμβασης

Η παρούσα προκήρυξη είναι αναρτημένη στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr 

 

———- 30/5/2018———–

Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού (κεφ. 3.4 «Προδικαστικές προσφυγές….» σελίδα 42 της διακήρυξης)

 

 

 

image_print