Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό   με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016,   για το έργο «Κατασκευή Εκθεσιακού Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση ΙΤΒ 2020 στο Βερολίνο

Αρ.Διακήρυξης: Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου της ΠΝΑι στην έκθεση ΙΤΒ 2020 στο Βερολίνο
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 82596
Κωδικός CPV: 39154100-7
 
Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 150.000,00
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-12-2019 10:26:12
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 18-12-2019 21:00:00
 
 
 
 
image_print