Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα  Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό – επαναληπτικό ανάδειξης μειοδότη προμήθειας συστήματος  τερματικών σταθμών πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο (Access Points) στο νησί της Ρόδου, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2013.

Άρθρο  1

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 08/01/2014 ημέρα  Τετάρτη στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

'Ωρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η ΄ πρωϊνή της ημέρας αυτής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 15/01/2014, ημέρα Τετάρτη, την ιδία ώρα στον ίδιο χώρο και ενώπιον της αυτής επιτροπής με τους ίδιους όρους .

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.

Πλήρες κείμενο διακύρηξης εδώ.