Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει  Πρόχειρο διαγωνισμό  ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) και λιπαντικών

  • προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχ/των έργου της Περιφερειακής ενότητας Ρόδου, (ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες θέρμανσης, κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχ/των έργου της Περιφ.Ενότητας Δωδ/σου οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν επακριβώς)  προϋπολογισμού 59.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος,
  • (πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων  των Ν.Π.Δ.Δ. του νομού Δωδ/σου  (ΟΑΕΔ ΡΟΔΟΥ) για την περίοδο 2019-2020 σε ποσότητα 8.000,00 lt

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  02/09/2019 ημέρα Δευτέρα στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

     ΄Ωρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 11.00΄ πρωϊνή της ημέρας αυτής. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

 

 

image_print