Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών

? προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) και
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχ/των έργου της Περιφερειακής ενότητας Ρόδου, (ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες θέρμανσης, κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχ/των έργου της Περιφ.Ενότητας Δωδ/σου οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν επακριβώς) προϋπολογισμού 68.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος,

? (πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων των Ν.Π.Δ.Δ. του νομού Δωδ/σου (ΟΑΕΔ ΡΟΔΟΥ) για την περίοδο 2020-2021 σε ποσότητα 8.000,00  lt

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/12/2020 ημέρα Τετάρτη στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.
΄Ωρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 11.00΄ πρωϊνή της ημέρας αυτής. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.
Όλοι οι όροι και απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.

Διακήρυξη

Μελέτη

image_print