Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διπλασιάζει τη χρηματοδότηση  για  επιπλέον  προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου, με ευρωπαϊκούς πόρους

 

Η Υγεία, απόλυτη προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, σε αντιστοιχία με τις ανάγκες των νησιωτών και τις συνθήκες της πανδημίας

 

Με επιπλέον νέα, σύγχρονα, απεικονιστικά μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλίζονται τα Νοσοκομεία της Σύρου και της Νάξου,  με ευρωπαϊκούς  πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Νότιο Αιγαίο2014 – 2020”.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο των δρασεων και των πρωτοβουλιών  θωράκισης των δομών του δημοσίου συστήματος υγείας στα νησιά, για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, με πόρους από κάθε δυνατή χρηματοδοτική πηγή, υπέγραψε απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης “Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο”» και ΓΝ – ΚΥ Νάξου” κατά 468.319,20 ευρώ, το συνολικό ύψος της οποία διαμορφώνεται  τώρα σε 904.819,20 ευρώ.

Η προμη?θεια του ιατροτεχνολογικου? εξοπλισμου? για τις δύο νοσοκομειακές μονάδες, στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, περιλαμβα?νει

  1. Κλι?βανο Θερμοευαισθητων Υλικω?ν, για την αποστει?ρωση σε χαμηλε?ς θερμοκρασι?ες υλικω?ν ω?στε να διασφαλι?ζεται η προστασι?α τους, να μειω?νεται η χρη?ση αντισηπτικω?ν, να και να ει?ναι α?μεσα διαθε?σιμα για χρη?ση αναβαθμι?ζοντας ε?τσι την ποιο?τητα των ιατρικω?ν πρα?ξεων.
  2. Ενδοσκοπικο? συ?στημα βρογχοσκο?πισης, για θεραπευτικη? και διαγνωστικη? χρη?ση
  3. Οδοντιατρικο? συγκρο?τημα πλη?ρες, για τον εξοπλισμο? του οδοντιατρικου? ιατρει?ου
  4. Ακτινογραφικο? συγκρο?τημα ψηφιακο? για την αντικατα?σταση αναλογικου? ακτινολογικου?
  5. Διαγνωστικου?ς σταθμου?ς εργασι?ας ακτινολογικου? (2 τεμ), αφορου?ν στην αντικατα?σταση αυτοτελου?ς σταθμου? εργασι?ας παρωχημε?νης τεχνολογι?ας για την επισκο?πηση και γνωμα?τευση ακτινογραφιω?ν και αξονικω?ν & μαγνητικω?ν τομογραφιω?ν
  6. Επει?γουσα προμη?θεια εξοπλισμου? για την αντιμετω?πιση του κορονωι?ου SARS-CoV-2 για τα ΓΝ_Συ?ρου και ΓΝ-ΚΥ Να?ξου
  1. Προμη?θεια επιπλε?ον ιατροτεχνολογικου εξοπλισμου? για τα ΓΝ_Συ?ρου και ΓΝ-ΚΥ Να?ξου που θα συνεπικουρη?σει την αντιμετω?πιση κρουσμα?των κορωνοι?ου SARS-CoV-2
  2. Προμη?θεια και εγκατα?σταση ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 250 kVA για το ΓΝ-ΚΥ Να?ξου για την αναβα?θμιση-επε?κταση του υφιστα?μενου Ηλεκτροπαραγωγου? Ζευ?γους (αυ?ξηση ισχυ?ος απο? 250 kVA σε 500 kVA) για την κα?λυψη αυξημε?νων αναγκω?ν σε κατανα?λωση κρι?σιμων φορτι?ων λο?γω των εκτα?κτων καταστα?σεων της πανδημι?ας του κορωνοι?ου?.
  3. Επε?κταση συστημα?των και συσκευω?ν ο?σμωσης για την διασφα?λιση της σωστη?ς και απρο?σκοπτης λειτουργι?ας των Μονα?δων Τεχνητου? Νεφρου? ΓΝ-Συ?ρου και ΓΝ-ΚΥ Να?ξου, λο?γω των εκτα?κτων καταστα?σεων της πανδημι?ας του Κορωνοι?ου?

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 904.819,20 ευρώ.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

image_print