Τη διαδικασία εκπόνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων, σε συμφωνία με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη που έχει ήδη υιοθετηθεί από την Ελλάδα, ξεκίνησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών της παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που πλήττει ιδιαίτερα τα φτωχά στρώματα του πληθυσμού.  
 
Σημειώνεται ότι η υιοθέτηση και έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης αποτελεί προϋπόθεση (αιρεσιμότητα) για την ενεργοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ σχετικών δράσεων τόσο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.  
 
Για την εκπόνηση και την τεκμηρίωση της Περιφερειακής Στρατηγικής, για την οποία είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός, η κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση των εν δυνάμει ωφελούμενων σε επίπεδο Δήμου, η Περιφέρεια υποστηρίζεται από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων. 
 
Σε πρώτη φάση και με βάση ειδικά διαμορφωμένο Ερωτηματολόγιο, θα γίνει ανά Δήμο η αποτύπωση των στοιχείων που αφορούν συγκεκριμένες ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, τα οποία τηρούνται από τις υπηρεσίες των Δήμων στο πλαίσιο σχετικών αρμοδιοτήτων ή μπορούν να συλλεχθούν από τοπικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζονται οι κοινωνικές  υπηρεσίες των Δήμων. Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση και συνεργασίες για την καταγραφή των αναγκών και την ιεράρχηση των δράσεων που θα αναπτυχθούν επ’ ωφελεία των εξεταζόμενων ομάδων-στόχου.
 
Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τριών μηνών με την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 
 
image_print