Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την  υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και εγκαταστάσεις λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Αγαθονησίου»

?Με την προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη, η Περιφέρεια αναλαμβάνει και την  τεχνική υποστήριξη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους Δήμους Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και προκειμένου όλα τα νησιά της, ακόμη και τα πιο μικρά, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Αγαθονησίου Ευάγγελος Κόττορος, προέβησαν στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και εγκαταστάσεις λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Αγαθονησίου».

Το έργο είναι ενταγμένο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ,00 € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενο της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης  αποτελεί ο καθορισμός πλαισίου χρηματοδότησης και εν γένει συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου από την Περιφέρεια (Φορέας Υλοποίησης) σε συνεργασία με τον Δήμο Αγαθονησίου (Κύριος του έργου).

Δεδομένου ότι ο Δήμος Αγαθονησίου δεν διαθέτει την διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με την Προγραμματική Σύναψη που υπεγράφη, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει αφενός την τεχνική υποστήριξη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφετέρου την υλοποίησή του δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Δωδεκανήσου.

Στο πλαίσιο της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς, αναγνωρίζοντας αφενός την αναγκαιότητα και προτεραιότητα που έχει η κατασκευή του έργου για την λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του νησιού και αφετέρου την ποιοτικότερη ζωή των κατοίκων, συνεργάζονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση:

«Το Αγαθονήσι, είναι ένα από τα νησιά μας που δεν έχει ακούσει την άρνηση μας σε αίτημα του. Τα νησάκια μας, ξέρουν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την απώλεια έργου τους.

Και αυτό είναι επιλογή και απόφαση.

Όταν μας κάλεσε στο τηλέφωνο ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, Βαγγέλης Κόττορος, και μας ζήτησε να αναλάβουμε για λογαριασμό του το έργο της κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού του νησιού, με χρηματοδότηση απο το Ταμείο Ανάκαμψης, η απάντηση μας ήταν : μα μπορούμε να πούμε όχι και να χάσει το νησί την ευκαιρία για την οποία δούλεψε;

Οσα περισσότερα έργα μπορούμε να αντέξουμε, θα τα σηκώσουμε στις πλάτες μας».

Οι σχετικές μελέτες  του έργου έχουν εγκριθεί και θεωρηθεί από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αφορούν τα εξής υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και αγωγός προσαγωγής

 προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αγαθονησίου, προϋπολογισμού ,00 €

Αντικείμενο του υποέργου είναι η κατασκευή ολοκληρωμένων και σε πλήρη λειτουργία δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων και συγκεκριμένα:

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης στον οικισμό του Μεγάλου Χωριού του Δήμου Αγαθονησίου

Το δίκτυο αποχέτευσης στο τμήμα από το λιμάνι έως τον οικισμό

Τα απαιτούμενα αντλιοστάσια ακαθάρτων

Ο αγωγός μεταφοράς των ακαθάρτων στη μονάδα επεξεργασίας διάθεσης λυμάτων, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε καθορισμένο γήπεδο νοτιοανατολικά του οικισμού

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων νήσου Αγαθονησίου, προϋπολογισμού ,00 €

Αντικείμενο του εν λόγω υποέργου είναι η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με αντιδραστήρα φάσεων διαλείποντος έργου (SBR) και υπεδάφια διάθεση της επεξεργασμένης εκροής σε γήπεδο επιφάνειας περίπου 4,0 στρεμμάτων.

Ο χώρος στον οποίο θα εκτελεσθεί το έργο έχει παραχωρηθεί με Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών στον Δήμο Αγαθονησίου.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως Φορέας Τεχνικής Υποστήριξης, Χρηματοδότησης και Υλοποίησης του Έργου, αναλαμβάνει να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών, να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, να χρηματοδοτήσει το έργο, δια του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, την παρακολούθηση με συνεχή εποπτεία της υλοποίησής του.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.

Η διάρκεια δύναται να παραταθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31η Δεκεμβρίου 2025, ήτοι της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.