Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους μικρούς και μεγαλύτερους δήμους των νησιών της που δεν διαθέτουν διαχειριστική και τεχνική επάρκεια και παρά την σοβαρή υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών της, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Νισύρου, Κορωναίος Χριστοφής, υπέγραψαν  σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο «Έργα Ύδρευσης των Οικισμών Εμπορειού  και Νικιών”.

Το αντικείμενο της διαβαθμιδικής σύμβασης αφορά στην ανάληψη από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου της αρμοδιότητας για την υλοποίηση του έργου,  ως Φορέας Κατασκευής,  λόγω της υποστελέχωσης της  τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νισύρου.

Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου προϋπολογίζεται στο ύψος 1.500.000,00 ευρώ.

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αναλαμβάνει να υποβάλλει πρόταση για ένταξη του έργου στο πλαίσιο  πρόσκλησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», την δημοπράτηση, την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου, την παρακολούθηση της υλοποίησης,  παραλαβής και  παράδοσης σε λειτουργία στον Κύριο του Έργου, Δήμο Νισύρου.

Το περιεχόμενο της σύμβασης αφορά την υδροδότηση δύο ορεινών οικισμών του δήμου Νισύρου του Εμπορειού και της Νικιάς. Η υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί με την κατασκευή δικτύου μήκους περίπου 11.000 μ το οποίο συνδέει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης με τις δεξαμενές τροφοδοσίας των δύο οικισμών.

Η  σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια 18 μηνών.

 

 

image_print