Στην υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου   «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας & διάθεσης Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Χάλκης», σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020,  με το ποσό των 1.690.000 €, καθώς και την υλοποίηση του εν λόγω έργου,  αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δήμου Χάλκης,  μετά από Προγραμματική Σύμβαση που συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Χάλκης, Μιχάλης Πατρός.

Ειδικότερα, βάσει της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης και επειδή ο Δήμος Χάλκης, ως κύριος του έργου, δεν καλύπτει τις διοικητικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις για την υλοποίησή του,  οι οποίες τίθενται από τις ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την ωρίμανση, την οργάνωση και τον σχεδιασμό υλοποίησης, τον φάκελο ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, και στην συνέχεια, τη δημοπράτηση,  την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, την παραλαβή και παράδοση στον κύριο του έργου (Δήμο Χάλκης).

Το έργο περιλαμβάνει την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, στην ανατολική πλευρά της εισόδου του κόλπου Πόνταμος, που θα επεξεργάζεται τα αστικά λύματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χάλκης και τον αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, συνολικού μήκους 234 μέτρων.

Η α΄ φάση του έργου έχει ορίζοντα 20ετίας για την εξυπηρέτηση 350 EW (ισοδύναμων κατοίκων) τον χειμώνα και 2.570 EW το καλοκαίρι. Η β΄ φάση του έργου, έχει ορίζοντα 40ετίας, για την εξυπηρέτηση 600 EW τον χειμών και 3.800 EW το καλοκαίρι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.690.000 € και  θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έπειτα από την ένταξή του σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιόδου 2014-2020.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία. Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης είναι τα τέσσερα έτη.