Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε σήμερα την διακήρυξη και την διαδικασία προκήρυξης του έργου «Ανέγερση νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού, στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου», συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.110.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, για την συμπλήρωση και βελτίωση βασικών κοινωνικών υποδομών στα νησιά, με στόχο την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και  την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους.

Αφορά στην ανέγερση νέου διώροφου βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Καλλιπάτειρας, στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού, που σχεδιάστηκε για την εξυπηρέτηση 24 βρεφών και 45 νηπίων, βάσει των πλέον σύγχρονων προδιαγραφών. Προβλέπεται επίσης  η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, για την άρτια λειτουργία της εγκατάστασης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020  και η  επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.110.000.

Σημειώνεται ότι ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στην Ιαλυσό πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και παραχωρήθηκε για τον σκοπό αυτό στον Δήμο Ρόδου. 

image_print