Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου και με σκοπό την καταγραφή, ανάδειξη και προστασία τους

Στην χαρτογράφηση των υγροτόπων καθώς και των περιοχών NATURA 2000 του Νοτίου Αιγαίου, προχωρά η Περιφέρεια, διοχετεύοντας πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 σε δράσεις που, εκτός από την καταγραφή,  την προβολή και την ανάδειξή τους, σκοπό έχουν την προστασία και την άρση των απειλών τους. 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» η Πράξη «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 237.508,00 €.

Οι δράσεις έχουν σκοπό τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των υγροτοπικών τύπων οικοτόπων, την προβολή και ανάδειξη των τύπων οικοτόπων στάσιμων γλυκών νερών, καθώς και των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, όπου αυτοί χωροθετούνται, την παρακολούθηση και εξέταση σχετικών απειλών.

Η Πράξη,  της οποίας δικαιούχος είναι το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων – Υγροτόπων,  αφορά:

– στην παρακολούθηση και επιστημονική τεκμηρίωση για την αναγνώριση και ταυτοποίηση των συγκεκριμένων τύπων οικοτόπων, την αποτύπωση των ορίων τους

– στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για τη διατήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων των γλυκών υδάτων στις περιοχές NATURA 2000 του Νοτίου Αιγαίου

– στην ανάδειξη και προβολή τους.

Επίσης, για  όλους τους υγροτόπους προβλέπονται η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών, καθώς και η εκπόνηση ειδικών επιστημονικών μελετών για την εκτίμηση επιπτώσεων και τον μετριασμό – προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Τα αποτελέσματα της Πράξης αναμένεται να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού. Επιπροσθέτως, συμβάλλουν στις προγραμματισμένες ΕΜΠ και τα Σχέδια Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και υπό αυτήν την έννοια θα είναι συμπληρωματικές τους.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης, ορίζεται η 12/03/2018  και λήξης η 11/03/2021.