Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων με θέμα την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2845/τ.Β’/8-11-2013

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8OefyJx-9-XQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtePqPI-HtJzu9dOd5xfTAbSXAqI6M3CxFd70FRFIp4t5