“Κοιτάζουμε μπροστά με την αισιοδοξία που γεννούν τα αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Στην πιο δύσκολη, οικονομικά, διοικητικά, πολιτικά, περίοδο της χώρας και διοικώντας την Περιφέρεια με την μικρότερη χρηματοδότηση στην Ελλάδα, αποδείξαμε στην πράξη πως , η δουλειά με αγάπη, σχέδιο, επιμονή και αποφασιστικότητα μπορεί  να οδηγήσει στην κορυφή των αποτελεσμάτων”, τόνισε ο Περιφερειάρχης, κατά τον απολογισμό πεπραγμένων του 2018

Ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, της αισιοδοξίας που απορρέει από τη σκληρή και συστηματική δουλειά που έγινε την τελευταία πενταετία και τις νίκες που η Περιφερειακή Αρχή κατόρθωσε στο όνομα των νησιών της, έστειλε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, από τη Σύρο, στην ομιλία του στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2018, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στο ξενοδοχείο Ερμής.

Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε αναλυτικά το έργο που παρήχθη τη χρονιά που πέρασε, σε όλους τους τομείς δράσης και παρέμβασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Με την ολοκλήρωση της ομιλίας του, είχαν αποτυπωθεί πλήρως σε μετρήσιμα μεγέθη τα αποτελέσματα σε κάθε έναν τομέα ξεχωριστά, με το έτος 2018 να καταγράφεται ως μια ακόμη εξαιρετική περίοδος της πενταετούς θητείας της σημερινής περιφερειακής αρχής, στην διάρκεια της οποίας κορυφώθηκαν και ευοδώθηκαν δύσκολες και χρονοβόρες  πρωτοβουλίες που  αναλήφθηκαν από το ξεκίνημα της θητείας της, στο πλαίσιο συγκεκριμένης στρατηγικής ανάπτυξης για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, που δεν εξαντλείται στην λήξη της θητείας, αλλά “προεξοφλεί” ένα περιβάλλον ευκαιριών και δυνατοτήτων και για τα επόμενα χρόνια.

Στο ξεκίνημα της ομιλίας του, ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε:

Βρισκο?μαστε ση?μερα εδω? για να σας παρουσια?σουμε τον Απολογισμο? των δρα?σεων μας για την χρονια? που πε?ρασε. Μια ακο?μη χρονια? που η Περιφε?ρεια Νοτι?ου Αιγαι?ου ε?δωσε μα?χες ζωη?ς, μα?χες επιβι?ωσης, μα?χες για να σταθει? στο υ?ψος των απαιτη?σεων του πολυνησιωτικου? χαρακτη?ρα της. Βρισκο?μαστε ση?μερα εδω? για να σας παρουσια?σουμε το ε?ργο της Περιφερειακη?ς Αρχη?ς που απο? την πρω?τη στιγμη?, μαζι? με τον ο?ρκο που ε?δωσε να υπηρετει? τους πολι?τες, ε?θεσε ως προτεραιο?τητα την εκπαι?δευση των πολιτω?ν στην Aλη?θεια. Πιστοι? στον ο?ρκο και τον στο?χο μας, εργασθη?καμε σκληρα? και στοχευμε?να για να κα?νουμε τους νησιω?τες μας να μη νιω?θουν μο?νοι και απομονωμε?νοι.

Κερδι?σαμε την εμπιστοσυ?νη τους γιατι? ο?λα αυτα? τα χρο?νια τους κοιτα?με στα μα?τια λε?γοντα?ς τους μο?νο την αλη?θεια και μιλω?ντας τους με ε?ργα. Ε?ργα που βελτιω?σαν την καθημερινο?τητα και τη ζωη? τους. Παι?ρνουμε δυ?ναμη απο? αυτου?ς τους αυθεντικου?ς ανθρω?πους και συνεχι?ζουμε κοιτω?ντας μπροστα?, να συνεισφε?ρουμε με ο?λες τις δυνα?μεις στην αναπτυξιακη? πορει?α αυτου? του το?που.   Ει?μαι ιδιαιτε?ρως περη?φανος για τον το?πο μας, του ανθρω?πους του, την ιστορι?α του. Ει?μαι ιδιαιτε?ρως περη?φανος που οι συνεργα?τες μου και εγω? υπηρετη?σαμε για ακο?μη μια χρονια? αυτο? το υπε?ροχο Αιγαι?ο.?Κο?ντρα στις δυσκολι?ες,?κο?ντρα στα προβλη?ματα,?κερδι?σαμε το στοι?χημα με τον χρο?νο,?με τις ανα?γκες,?με την γραφειοκρατι?α,?με την υποστελε?χωση,?με τα διοικητικα? εμπο?δια.?Κο?ντρα στις αντιλη?ψεις και τις πρακτικε?ς που η?θελαν το δημο?σιο, αυλη? των ορε?ξεων τους.?Στην πιο δυ?σκολη, οικονομικα?, διοικητικα?, πολιτικα?, περι?οδο της χω?ρας και διοικω?ντας την Περιφε?ρεια με την μικρο?τερη χρηματοδο?τηση στην Ελλα?δα, αποδει?ξαμε στην πρα?ξη πως η δουλεια? με αγα?πη, σχε?διο, επιμονη? και αποφασιστικο?τητα μπορει? απο την 13ηθε?ση, σε χρηματοδο?τηση, να οδηγηθει?ς στην κορυφη? των αποτελεσμα?των”

Οι πρωτοβουλίες, στις οποίες ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, στάθηκε ιδιαίτερα στην διάρκεια της ομιλίας του, ήταν η αλλαγή του χρηματοδοτικού στάτους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και το άνοιγμα χρηματοδοτικής γραμμής με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με σκοπό την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, για την πλέον υποχρηματοδοτημένη Περιφέρεια  της χώρας. Πρωτοβουλίες που στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, διαψεύδοντας θεαματικά όλους όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για μαξιμαλιστικούς και ανέφικτους  στόχους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τον συνεχιζόμενο πρωταθλητισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον τουρισμό – απόρροια και αυτό συγκεκριμένης στρατηγικής –  και με τις επιδόσεις στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ, όπου το Νότιο Αιγαίο είναι δεύτερο σε πανελλαδική κατάταξη, διαμορφώνουν ένα κλίμα αισιοδοξίας για το μέλλον, μετά από μια δύσκολη περίοδο όπου λόγω της κρίσης, η ζωή των νησιωτών δοκιμάστηκε σε όλα τα επίπεδα.

Ο Περιφερειάρχης ανέφερε χαρακτηριστικά: 

''Στην περίπτωση της Περιφε?ρειας μας, η αισιοδοξι?α οφει?λεται αποκλειστικα? στα αποτελε?σματα της πολυ? σκληρη?ς και καλη?ς δουλεια?ς πολλω?ν ανθρω?πων, στελεχω?ν της Περιφε?ρειας Νοτι?ου Αιγαι?ου, της Ειδικη?ς Υπηρεσι?ας Διαχει?ρισης Νοτι?ου Αιγαι?ου και του πολιτικου? προσωπικου? της.  Θε?λω να απευθυ?νω ε?να μεγα?λο ευχαριστω? σε ο?λους αυτου?ς που εργα?στηκαν με αγα?πη, επιμονη? και συνε?πεια για να υλοποιηθει? ο?λο αυτο? το ε?ργο. Θε?λω να πω σε αυτου?ς τους ανθρω?πους, ο?τι η ανταμοιβη? μας ει?ναι το χαμο?γελο της κοινωνι?ας που υπηρετου?με.  Το χαμο?γελο και η προοπτικη? που κερδι?ζεται και απο? τις δυ?ο εξελι?ξεις που αφορου?ν στο Χρηματοδοτικο? Περιβα?λλον της Περιφε?ρειας Νοτι?ου Αιγαι?ου.

Η πρω?τη εξε?λιξη αφορα? στην αλλαγη? της κατηγορι?ας κατα?ταξης της Περιφε?ρειας μας στην Ευρω?πη, με την μετα?πτωση απο? την κατηγορι?α του Στο?χου 2 των λεγομε?νων More Developed Regions στην κατηγορι?α των Μεταβατικω?ν Περιφερειω?ν (Transitional Regions). Αυτο? ε?γινε πραγματικο?τητα και ανακοινω?θηκε απο? τους εκπροσω?πους της Ευρωπαι?κη?ς Επιτροπη?ς στην Αθη?να, ο?χι γιατι? ε?πεσε το εισο?δημα στο Νο?τιο Αιγαι?ο ο?πως ψευδω?ς διαδι?δεται τελευται?ως απο? συγκεκριμε?νους χω?ρους και προ?σωπα, αλλα? διο?τι α?λλαξε ο τρο?πος με τον οποι?ο γι?νεται ο σχετικο?ς υπολογισμο?ς. Στην επο?μενη χρηματοδοτικη? περι?οδο, στον τρο?πο υπολογισμου? της κατα?ταξης της κα?θε Περιφε?ρειας, μειω?θηκε η βαρυ?τητα του εισοδη?ματος, αυξη?θηκαν τα κοινωνικα? κριτη?ρια και ειση?χθησαν και κριτη?ρια κλιματολογικη?ς αλλαγη?ς και μεταναστευτικου? ζητη?ματος. Η εξε?λιξη αυτη? οδηγει? την Περιφε?ρεια Νοτι?ου Αιγαι?ου, σε αυ?ξηση των πο?ρων που θα ε?χει στην δια?θεση της και αντι?στοιχα βε?βαια στην βελτι?ωση της δυνατο?τητας της να καλυ?ψει τις μεγα?λες ανα?γκες των νησιω?ν της.

Η δευ?τερη εξε?λιξη η?ρθε μετα? απο? δυ?ο χρο?νια προσπα?θειας στις Βρυξε?λλες και το Λουξεμβου?ργο, ε?δρες της Ευρωπαι?κη?ς Επιτροπη?ς και της Ευρωπαι?κη?ς Τρα?πεζας Επενδυ?σεων αντι?στοιχα.

Ο αγω?νας να ανοι?ξουμε την δυνατο?τητα συνεργασι?ας με την Ευρωπαι?κη? Τρα?πεζα Επενδυ?σεων, ει?ναι κρι?σιμος και μπορει? να εξελιχθει? σε καθοριστικο? για το με?λλον των νησιω?ν μας, αφου? ο σκεπτικισμο?ς σε Ευρωπαι?κο? επι?πεδο για την τυ?χη της Πολιτικη?ς Συνοχη?ς, αυξα?νεται διαρκω?ς και σταθερα? και κανει?ς δεν μπορει? να αποκλει?σει στο με?λλον να προσφε?ρεται στα Κρα?τη-Με?λη μο?νο η δυνατο?τητα του λεγο?μενου Smart Financing, δηλαδη? χρηματοδο?τησης απο? κεφα?λαια της Ευρωπαι?κη?ς Επιτροπη?ς, μοχλευμε?να με ιδιωτικα? η? τραπεζικα?.

Η προ?ταση της Περιφε?ρειας μας, που κατατε?θηκε στο πλαι?σιο της προ?σκλησης του προγρα?μματος E.L.EN.A., αξιολογη?θηκε θετικα? το?σο απο? την Ευρωπαι?κη? Τρα?πεζα Επενδυ?σεων ο?σο και απο? την Ευρωπαι?κη? Επιτροπη?, εγκρι?θηκε το ποσο? των 780.000,00 Ευρω? ως επιχορη?γηση της Περιφε?ρεια μας για την ωρι?μανση, προετοιμασι?α και διαχει?ριση των ε?ργων και πλε?ον κληθη?καμε να υπογρα?ψουμε την σχετικη? τριμερη? συμφωνι?α μεταξυ? Ευρωπαι?κη?ς Επιτροπη?ς, Ευρωπαι?κη?ς Τρα?πεζας Επενδυ?σεων και Περιφε?ρειας Νοτι?ου Αιγαι?ου”.

Κλείνοντας τον απολογισμό πεπραγμένων για το 2018, ο κ. Χατζημάρκος έδωσε την διαβεβαίωση ότι με το ίδιο πάθος, ο ίδιος και οι συνεργάτες του, θα εργαστούν και στην επόμενη θητεία τους:

“Αισιοδοξι?α, λοιπο?ν, Ναι !

Μο?νο ως αποτε?λεσμα δουλεια?ς. Με μο?νη, υπερπολυ?τιμη, ανταμοιβη? το χαμο?γελο της κοινωνι?ας.  Αυτη?ς της κοινωνι?ας, που μπορου?με να κοιτα?ξουμε στα μα?τια και να της που?με οτι την υπηρετη?σαμε με καθαρο?τητα, σχε?διο, αποφασιστικο?τητα και αγα?πη.  Ευχαριστω? ξανα? τους πολλου?ς που εργα?στηκαν, Διαβεβαιω?, οτι με το ι?διο πα?θος θα εργαστου?με και στην επο?μενη θητει?α μας”.