ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 42298/12-10-2017 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Γ, διαβιβάστηκε στις 16-10-2017 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της κ.υ.α. 32649/1994 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή έργων βελτίωσης και τη λειτουργία του αερολιμένα Κω, όπως παρατάθηκαν με την κ.υ.α. 106589/8-8-2006 και τροποποιήθηκαν με την υ.α. 197968/3-5-2012 (ΑΔΑ: Β4910-ΧΔΟ).

  • Ο φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων της ανωτέρω κ.υ.α. αφορά στη βελτίωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Κω.
  • Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 1η «Έργα Χερσαίων και εναέριων μεταφορών». Ειδικότερα ανήκει στα έργα εναέριων μεταφορών και στην περίπτωση α/α 24 – Αερολιμένες εμπορικής και επιβατικής κίνησης.
  • Φορέας του έργου είναι η Fraport Greece B και μελετητής η εταιρία ADENS ΑΕ.

 

            Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση του ανωτέρω  φακέλου να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στον κάτωθι σύνδεσμο : https://www.dropbox.com/s/5uaq0u71i0s7q6n/20171016.rar?dl=0

 όπου βρίσκεται αναρτημένος ο φάκελος της μελέτης σε ψηφιακή μορφή.

      

Όλη η ανακοίνωση.