Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία   από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας , για την περίοδο 2021 – 2023

 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και διαρκή υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό πόρους ύψους 340.000,00 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”.  

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου  Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, ΥΠΠΕΘ, Τομέας Παιδείας, ως δυνητικό δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων έργων, στο πλαίσιο  της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  για τα σχολικά έτη 2021 – 2022 και 2022 – 2023», για ένταξη και χρηματοδότηση από τον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο.

Η δράση αφορά στην υποστήριξη μαθητών που λόγω κινητικών αναπηριών αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, οι οποίοι φοιτούν σε σχολικές μονάδες, καθώς και των μαθητών που χρήζουν συνεχούς υποστήριξης από ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό στο σχολικό περιβάλλον. Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

 

Για τον σκοπό αυτό θα προσληφθεί, για τα σχολικά έτη   2021 – 2022 και 2022 – 2023  το αναγκαίο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, για την εξυπηρέτηση των μαθητών.  Ο αριθμός των σχολικών μονάδων που θα επωφεληθούν, ανέρχεται σε 34.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για την εν λόγω Πράξη, ανέρχεται σε 340.000, 00 ευρώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από τις 05/05/2021 έως και τις 16/07/2021.

image_print