Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση για την «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Λάερμα – Θάρρι και Λάερμα – Άγιος Ισίδωρος» έναντι συνολικού ποσού 265.216,73 ευρώ.

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

 

Για την επαρχιακή οδό  Λάερµα  – Θάρρι, συνολικού µήκους  3.80.:

 

– καθαρισµός και µόρφωση τάφρου  σε µήκος 800µ.

– κατασκευή  επενδεδυµένης τάφρου  από σκυρόδεµα σε µήκος 800µ.

–   ασφαλτική    στρώση  σε µήκος 750µ.

– τοποθέτηση σιδηρών  κιγκλιδωµάτων  15µ.  µήκους και στις δύο πλευρές της οδού.

 

Για την επαρχιακή οδό Άγ. Ισίδωρος – Λάερµα:

 

– καθαρισµός  και µόρφωση τάφρου   σε  µήκος  900µ. (από την  είσοδο  του οικισµού Λαέρµων  προς Αγ. Ισίδωρο µήκους 450µ. και στις δύο πλευρές της οδού)

–   ασφαλτική    στρώση  σε µήκος 450µ.

– κατασκευή  επενδεδυµένης τάφρου  από σκυρόδεµα σε µήκος 100µ.

–  κατασκευή   τοιχίου  αντιστήριξης  µήκους   15,00µ.  και  ύψους  2,00µ.  από οπλισµένο σκυρόδεµα

– κατασκευή  σωληνωτών αγωγών  συνολικού µήκους  135µ. από  τσιµεντοσωλήνες  µε  τα  αντίστοιχα φρεάτιά τους.

–  κατασκευή   ερείσµατος  µήκους   150µ.  

–  τσιµεντόστρωση   κάθετης   οδού   από  οπλισµένο   σκυρόδεµα  

σε  µήκος  20µ.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2014.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο σε διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.