ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 24/08/2021      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                               Αριθ. πρωτ.:. 1844

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ. Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Επιβολή Διοικητικού Προστίμου λόγω παράβασης των άρθρων 65 ή/και   66 του  Ν. 4446/2016. με ΑΔΑ  : 9Θ7Π7ΛΞ-Γ09     

          Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία « ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΡΟΥΣΣΟΣ με Α.Φ.Μ. 116290414, ΔΟΥ Α Πειραιά που βρίσκεται στη ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ (ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΣ) ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΗ συνολικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκαν παραβάσεις των Άρθρων 65 και 66 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Τ Α΄ 240/22-12-2016) και της εγκύκλιου 89/2017 με ΑΔΑ: Ω5ΗΝ465ΧΙ8-ΙΩΚ για συναλλαγές με τους καταναλωτές.» που αναφέρουν ότι:

Άρθρο 65 «Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής.

Άρθρο 66« Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο», όπως αυτή απαιτείται από το Άρθρο 66 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ ΤΑ΄ 240/22-12-2016) και αναφέρεται και στην εγκύκλιο 89/2017 με ΑΔΑ: Ω5ΗΝ465ΧΙ8-ΙΩΚ για συναλλαγές με τους καταναλωτές.»

            Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

        ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ