ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 17/08/2021      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                               Αριθ. πρωτ.:. 1853

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ. Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Επιβολή Διοικητικού Προστίμου λόγω παράβασης των άρθρων 65 ή/και   66 του  Ν. 4446/2016. με ΑΔΑ: 6ΦΖ67ΛΞ-ΜΨΚ

          Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 800156635, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, που βρίσκεται στον Μέριχα της Κύθνου συνολικού ποσού χιλίων (1.000) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε παράβαση του Άρθρου 66 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Τ Α΄ 240/22-12-2016) και της εγκύκλιου 89/2017 με ΑΔΑ: Ω5ΗΝ465ΧΙ8-ΙΩΚ για συναλλαγές με τους καταναλωτές.» που αναφέρουν ότι:

«Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο», όπως αυτή απαιτείται από το Άρθρο 66 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ ΤΑ΄ 240/22-12-2016) και αναφέρεται και στην εγκύκλιο 89/2017 με ΑΔΑ: Ω5ΗΝ465ΧΙ8-ΙΩΚ για συναλλαγές με τους καταναλωτές.»

            Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

        ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ