Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνονται κατά 2,4 εκατ. € οι πόροι που διατίθενται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014 – 2020», για παρεμβάσεις που σκοπό έχουν  την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων, την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης, ο προϋπολογισμός της οποίας, ανερχόταν σε 7.600.000 €.. Η νέα πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 10.000.000 €, ενώ παράλληλα, παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής προτάσεων για ένταξη, έως τις 29/06/2018.

Η πρόσκληση με τίτλο « Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων», απευθύνεται  στους δυνητικούς δικαιούχους:

  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου)
  • Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΕΦΑ Κυκλάδων, ΕΦΑ Δωδεκανήσου, ΥΝΜ&ΤΕ Δωδεκανήσου, Επιτελική δομή ΕΣΠΑ)
  • Υπουργείο Υγείας  (2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου, Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου» – Γ.Ν. Κω «Ιπποκράτειον» – Γ.Ν. Καλύμνου «Το Βουβάλειο», Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» – Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λέρου, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ)
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίο

για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  Με τη νέα πρόσκληση, η επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται συνολικά σε 10.000.000 €.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στα μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής, κτίρια δημόσιας χρήσης της Περιφέρειας, καθώς και δημόσια κτίρια που επιτελούν διοικητικές και άλλες λειτουργίες, όπως κτίρια διοίκησης, σχολεία, μουσεία, νοσοκομεία  κλπ, με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κλπ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει προβλήματα ενεργειακής ανεπάρκειας και υπερκατανάλωσης συμβατικής ενέργειας. Το κτιριακό δυναμικό είναι σε μεγάλο ποσοστό, παλαιό και ενεργοβόρο. Για το λόγο αυτό, η αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι προτεινόμενες μέσα από την παρούσα πρόσκληση δράσεις, συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη του στόχου αυτού και , με την μείωση του ενεργειακού κόστους, έχουν άμεσα θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενεργειακή αυτονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

 

 

image_print