Με σκοπό την εξασφάλιση στέγης σε οικογένειες Ρομά, σε Ρόδο και Κω, δια της επιδότησης ενοικίου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” των Πράξεων:

“Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου”, προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 375.840,00 ευρώ και

“Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Κω”, προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 163.998,00 ευρώ.

Ειδικότερα, η Πράξη “Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου”, αφορά στην εξασφάλιση του «κατοικείν» για 36 μήνες στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.

Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται  από περιθωριοποιημένους πληθυσμούς διαμένοντες στους καταυλισμούς του Δήμου Ρόδου. Μέσω της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν 20 οικογένειες (ο αριθμός των οικογενειών είναι ενδεικτικός και καθώς η υλοποίηση της πράξης συνδέεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα κατοικιών, σε πρώτη φάση ο αριθμός των ωφελούμενων οικογενειών θα είναι λιγότερος και εκτιμάται να φτάσει τις 17).

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά από εξατομικευμένη προσέγγιση και μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στόχος της δράσης, εκτός από την ανεύρεση οικήματος, αποτελεί και η παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών για την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των ωφελουμένων οικογενειών. Ο Δήμος Ρόδου θα  αναλάβει το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ ενοικιαστή και εκμισθωτή, εντοπίζοντας  κατάλληλες κατοικίες για μίσθωση και άτομα-οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια για να μετεγκατασταθούν σε αυτόνομες οικίες ή διαμερίσματα στον αστικό ιστό του  δήμου.

 Τουλάχιστον ένα από τα άνεργα μέλη της ωφελούμενης οικογένειας είναι σκόπιμο να συμμετέχει, κατά προτεραιότητα, σε σχετικές προσκλήσεις για την προώθηση στην απασχόληση με στόχο την ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας και τα παιδιά οφείλουν να συμμετέχουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τέλος τα μέλη της ωφελούμενης οικογένειας θα υποστηρίζονται από ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών που θα παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά.  

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/11/2019 και λήξης η 31/12/2023

Η Πράξη “Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Κω” αφορά  στην επιδότηση ενοικίου και στην παροχή παράλληλων υποστηρικιτκών υπηρεσιών για τρία (3) έτη.  Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι  6 οικογένειες Ρομά οι οποίες διαβιούν στην περιοχή Αγίου Βασιλείου -ο αριθμός των οικογενειών είναι ενδεικτικός και εφόσον καλυφθεί, η δράση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες οικογένειες. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» με όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθησή τους στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.  Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Κω θα εκδώσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους και προς τους ιδιοκτήτες σπιτιών για τη συμμετοχή τους στη δράση. Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων είναι:  

-Να είναι δημότες ή/και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κω

-Να είναι εγγραμμένοι στο μητρώο ωφελούμενων στο Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Κω

-Να έχουν διευθετήσει τυχόν αστικοδημοτικές  εκκρεμότητες

-Να μη διαθέτουν ακίνητη περιουσία που να τους επιτρέπει να κατοικούν σε αυτή

-Να μη συμμετέχουν σε ενεργό, αντίστοιχο, πρόγραμμα στέγασης

-Να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας (εφόσον δηλώνουν άνεργοι)

-Το ετήσιο ατομικό/οικογενειακό τους εισόδημα να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας

-Τα παιδιά τους να έχουν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της περιοχής και να φοιτούν κανονικά σε αυτά

Επιπρόσθετα των προαναφερόμενων κριτηρίων θα συνεκτιμηθούν: η εργασιακή εμπειρία ή η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ή σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, η συμμετοχή σε ομαδική και/ή εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από δυνητικά ωφελούμενους για το πρόγραμμα θα αφορά την κατάθεση σχετικής αίτησης στο  Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω.

Σε κάθε προτεινόμενο διαμέρισμα θα διαμένει ΜΟΝΟ μία (1) οικογένεια (ένοικοι).  Η μίσθωση του ακινήτου θα έχει συνολική διάρκεια τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης και θα συντάσσεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης μεταξύ του ωφελούμενου, του ιδιοκτήτη και του Δήμου Κω, ο οποίος θα υπογράφει ως εγγυητής της μίσθωσης.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/12/2019 και λήξης η 31/12/2023

Οι παραπάνω Πράξεις εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δικαιούχοι των Πράξεων είναι οι Δήμοι Ρόδου και Κω αντιστοίχως.

 

image_print