ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-20

 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α    Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η

 

Ε  Ι  Σ  Α  Γ  Ω  Γ  Η

 

            Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20 η χώρα μας θα χρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με πόρους που θα κατευθυνθούν σε πράξεις (έργα και ενέργειες) που θα στηρίξουν την αναπτυξιακή μας  προσπάθεια.

            Από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-20 και πιο συγκεκριμένα από το   Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) η χώρα μας θα λάβει περίπου 15 δις € , στον Πυλώνα 1 : Άμεσες Ενισχύσεις Παραγωγών και 3.72 δις € , στον Πυλώνα 2 : Αγροτική Ανάπτυξη   

            Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ)  καταρτίζει ‘Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης’ για την περίοδο 2014-20 προκειμένου να ζητήσει από τα εμπλεκόμενα υπουργεία Γεωργίας και Ανάπτυξης,  την εκχώρηση των πόρων που θα διατεθούν στο Νότιο Αιγαίο ώστε η διαχείρισή τους να γίνει από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Νοτίου Αιγαίου  όπως ακριβώς γίνεται με τους πόρους των τεχνικών υποδομών.

            Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αγροτική Ανάπτυξη στο Νότιο Αιγαίο οφείλει να αντιμετωπίζει και να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας καθότι η ανομοιομορφία του μεγέθους, των γεωκλιματικών συνθηκών και καταναλωτικών αναγκών των νησιών της Περιφέρειας μας , καθιστά αναγκαία τη σύνταξη Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης,  ανά νησί.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις προοπτικές ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα του κάθε νησιού.

Για το λόγο αυτό θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τα τμήματα του Στρατηγικού  Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και

καλεί όλους τους εμπλεκομένους και ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες  να εκθέσουν τις απόψεις τους και να διαμορφώσουν προτάσεις για τις πράξεις που κρίνονται απαραίτητες για την ανάπτυξή του..

Παρατίθενται αποσπάσματα από τα αναθεωρημένα τεύχη VI και Χ του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τα οποία αποτελούν σημαντική βάση δεδομένων για την σύνταξη των Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης ανά νησί , ομάδες νησιών , νομούς και όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η συνδρομή των θεσμικών κοινωνικών εταίρων  Δωδεκανήσου και Κυκλάδων  και κάθε ενδιαφερόμενου , ειδικού επιστήμονος , αγρότη , κτηνοτρόφου , μεταποιητή ,τυποποιητή , πολίτη κλπ αποτελεί για εμάς σημαντικότατη συνεισφορά στην καταβαλλόμενη προσπάθεια εκπόνησης εύστοχου και τεκμηριωμένου ‘Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης’ 2014-20,  για το Νότιο Αιγαίο.  

Θερμή παράκληση για την συνδρομή σας ή δυνατόν έως το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου 2013.

Πέραν της ιστοσελίδας μας ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας και τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης είναι στην διάθεσή σας   για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία και διευκρίνιση.-

 

Δείτε τα Αποσπάσματα από Τεύχη VI & Χ.pdf

 

                                                                          

   Ο Περιφερειάρχης

 

Γιάννης ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 

image_print