Ένταξη της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στην Κω, “ΑΡΣΙΝΟΗ”, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”

Με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, ύψους 260,670,00 ευρώ, χρηματοδοτούνται οι δαπάνες προσωπικού και το λειτουργικό κόστος της Στέγης

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κοινωνικών δομών στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στην Κω, ΑΡΣΙΝΟΗ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Η συνολική επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 260.670,00 ευρώ.

 

«Θα το επαναλάβουμε όσες φορές χρειαστεί, οι Ευρωπαϊκοί πόροι της Περιφέρειας μας στοχεύουν και οδηγούνται κυρίως σε κοινωνικές δράσεις. Η κοινωνική συνοχή, ήταν και παραμένει ο υψηλότερος και ευγενέστερος στόχος», δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης.

 

Η Πράξη αφορά στη χρηματοδότηση της ΣΥΔ ΑμεΑ στην Κω, ΑΡΣΙΝΟΗ, (δαπάνες προσωπικού και λειτουργικό κόστος), για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, από 01/07/2022 έως και τις 31/12/2023 και για ένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται σε 9 άτομα. Η ΣΥΔ καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της θα παρέχει υπηρεσίες, με επιστημονικά κριτήρια, σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

-Υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή

-Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή

-Ιατρική φροντίδα των ενοίκων με μέριμνα για την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα

-Μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και την συμμετοχή των ενοίκων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους

-Διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον

-Υπηρεσίες Υποστήριξης σε συνεχή βάση

-Ενημέρωση των οικογενειών ή των δικαστικών συμπαραστατών των ενοίκων αναφορικά με τη διαβίωσή τους  στην Σ.Υ.Δ. και να επιζητά τη συνεργασία τους.

-Προάσπιση της δυνατότητας κάθε ενοίκου για προσωπική ζωή, με σεβασμό της ιδιωτικότητας και της σεξουαλικότητας του.

 

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

Επίσης, την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση της δομής με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

 

Η ΣΥΔ θα στελεχωθεί με επιστημονικό και βοηθητικό/υποστηρικτικό προσωπικό , το οποίο αναλαμβάνει συστηματικά σε 24ωρη βάση την συνολική υποστήριξη της διαβίωσης, τη συμμετοχή στο σύνολο των δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ζωής.

 

Η Πράξη  εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

image_print