Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης των  κτιρίων B' Δημοτικού, Γυμνάσιου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχάγγελου,  Δήμου Ρόδου, συνολικού προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης,  1.250.000,00

Ειδικότερα, το έργο «Eνεργειακή αναβάθμιση κτιρίων B' Δημοτικού, Γυμνάσιου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχάγγελου Δήμου Ρόδου» αφορά στην κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους (τοιχοποιίας), στην  αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου, στην αντικατάσταση της υφιστάμενης υγρομόνωσης δώματος, στην αναβάθμιση τεχνητού φωτισμού με αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων και στην αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού – θέρμανσης, με αντικατάσταση των υφιστάμενων ενεργοβόρων κλιματιστικών και του μη αποδοτικού συστήματος κεντρικής θέρμανσης.

Για τη σύνταξη της μελέτης πραγματοποιήθηκε η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, με διακριτή εξέταση των επιμέρους ενεργειακών εγκαταστάσεων  και του κτιριακού κελύφους του κάθε κτιρίου. Βάσει του ενεργειακού πιστοποιητικού τα κτίρια κατατάσσονται στην κατηγορία Δ’ και με τις παρεμβάσεις που περιγράφονται παρακάτω θα επιτευχθεί αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης τους στην κατηγορία Α’. 

Ο προϋπολογισμός  και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχονται σε 1.250.000,00

Ως ημερομηνία έναρξης των παρεμβάσεων  στα παραπάνω σχολικά συγκροτήματα  ορίζεται 31/10/2019 και λήξης η 30/06/2021

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.